Certbot

From HackerNet
Revision as of 23:04, 21 March 2021 by Sparco (talk | contribs) (→‎Hooks)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Certbot används för att enkelt kunna automatisera nya cert ifrån Let's Encrypt.

Installation

Börja med att installera EPEL repot.

yum -y install epel-release yum-utils

Installera sedan Certbot

yum install certbot python2-certbot-nginx

Börja med lägga till nya repon.

apt-get update
apt-get install software-properties-common
add-apt-repository universe
add-apt-repository ppa:certbot/certbot
apt-get update

Installera sedan certbot.

apt-get install certbot python-certbot-nginx

Konfiguration

Certbot körs första gången som en oneliner. Efter det skapas en config fil under /etc/certbot/renewal/ med alla inställningar du valde.

Certifikat sparas under /etc/letsencrypt/live/<domän>

Signera certifikat

Renew

Om du en gång skapat ett certifikat och vill signa om det för att det är på väg att gå ut kan du köra:

certbot renew

Om du vill göra en dry run gör du det med:

certbot renew --dry-run

Certifikat kommer inte renewas om det är mer än 30 dagar kvar tills dom går ut by default .

Webroot

Webroot signering fungerar genom att certbot lägger en fil i en viss mapp som sedan Let's Encrypts ACME server kommer försöka hämta för att validera att domänen du vill signa för pekar mot dig och att det är du.

Följande kommando kommer att signera ett cert för hackernet.se och www.hackernet.se.

certbot certonly --webroot --agree-tos --no-eff-email --email dinmail@hackernet.nu -w /path/to/webfolder -d hackernet.se, www.hackernet.se

DNS-01

Man kan använda sig av DNS record för att verifera sitt cert. Med DNS challenge kan man också signa wildcard certifikat.

Börja med att skapa filen /etc/letsencrypt/dns-01.ini med följande innehåll:

# Target DNS server
dns_rfc2136_server = <din dns server>
# Target DNS port
dns_rfc2136_port = 53
# TSIG key name
dns_rfc2136_name = <namnet på din ddns nykel>.
# TSIG key secret
dns_rfc2136_secret = <din hashade nykel>
# TSIG key algorithm
dns_rfc2136_algorithm = HMAC-SHA512

Kör sedan följande kommando:

certbot certonly --agree-tos --no-eff-email --email dinmail@hackernet.nu --dns-rfc2136 --dns-rfc2136-credentials /etc/letsencrypt/dns-01.ini -d *.subdomain1.hackernet.se,*.subdomain2.hackernet.se,*.subdomain3.hackernet.se

Automatisera certifikat

Renew

Med hjälp av systemd timers kan man köra certbot renew med mellanrum för att se till att alla ens certifikat är giltiga.

Börja med att skapa följande service fil:

/etc/systemd/system/certbot-renewal.service
[Unit]

Description=Certbot Renewal

[Service]
ExecStart=/usr/bin/certbot renew

Skapa sedan timer filen som kommer trigga servicen.

/etc/systemd/system/certbot-renewal.timer
[Unit]

Description=Timer for Certbot Renewal

[Timer]
OnBootSec=300
OnUnitActiveSec=1w

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Tjänsten kommer köras en gång i veckan och 300 sekunder efter boot. Eftersom certbot by default inte signerar nya cert om dom det är mer än 30 dagar kvar så räcker det med 1 gång i veckan.

Starta sedan timern:

systemctl start certbot-renewal.timer

Enable timern så att den startas vid boot:

systemctl enable certbot-renewal.timer

För att visa alla aktiva timers körs:

systemctl list-timers

Hooks

Certbot kan kalla på olika script före, under och efter en körning.

Path Help
/etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy Körs enbart efter ett lyckat renewal av ett cert.
/etc/letsencrypt/renewal-hooks/pre Körs alltid före en renew.
/etc/letsencrypt/renewal-hooks/post Körs alltid efter en renew.

Ett exempel på en fil under deploy för att starta om nginx:

#!/bin/bash                   
systemctl reload nginx.service