Rancid

From HackerNet
Revision as of 11:00, 25 May 2018 by Fondez (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Really Awesome New Cisco confIg Differ är ett verktyg för versionshantering av konfigurationsfiler på nätverksutrustning. Programvaran tillhandahålls av Shrubbery Networks.

Rancid kan användas för följande:

 • Backup och lagring av konfigurationsfiler
 • Jämförelse av konfiguration
 • Versionsarkivering av konfiguration

Rancid kan hjälpa till i arbetet med följande frågor:

 • Hur vet du när en förändring sker?
 • Vad gör du när en förändring sker?
 • Kan du korrelera nätverkshändelser med ändringar?
 • Upprätthåller du en "basline" eller sätter en konfigurationsstandard?

Installation

sudo apt-get -y install rancid subversion postfix

Rancid-användare skapas under installationen.

apt-cache show rancid | grep Version

Konfiguration

Filer

 • /etc/rancid/ #Config file
 • /var/lib/rancid/ #Most other files
 • /var/lib/rancid/[gruppnamn]/router.db #Devices list

Byt från cvs till subversion samt skapa grupper för dina enheter. Det går även använda Git.

sudo sed -i.bak 's/RCSSYS=cvs; export RCSSYS/RCSSYS=svn; export RCSSYS/g' /etc/rancid/rancid.conf
sudo sed -i 's#CVSROOT=$BASEDIR/CVS; export CVSROOT#CVSROOT=$BASEDIR/svn; export CVSROOT#g' /etc/rancid/rancid.conf
echo 'LIST_OF_GROUPS="routers switches fws"' | sudo tee -a /etc/rancid/rancid.conf

Slipp att det räknas som en ändring varje gång en loggfil ändrar storlek. Modifiera /var/lib/rancid/bin/rancid (kan behövas kommenteras ut fler beroende på enhet, man får testa sig fram)

#{‘dir /all bootflash:’     => ‘DirSlotN’},
#{'dir /all disk0:'       => 'DirSlotN'},

Don't strip passwords from backed up configurations

sudo sed -i 's/FILTER_PWDS=YES/FILTER_PWDS=NO/g' /etc/rancid/rancid.conf

Fixa rättigheter för rancid user

sudo chown -R rancid:rancid /var/lib/rancid
sudo su -s /bin/bash rancid

User rancid

cd && nano .cloginrc
#add autoenable * 0 (tex Cisco ASA kräver manuell enable)
add cyphertype * aes256-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,aes256-cbc
add method * ssh
add user * cisco
add password * {cisco} {cisco}

chmod 600 .cloginrc

Testa inlogg

/var/lib/rancid/bin/clogin 172.20.0.100

SVN

Lagra i SVN repo. Går även att köra med cvs. Kör som user rancid.

/var/lib/rancid/bin/rancid-cvs

Lista filer i SVN:

svn ls file:///var/lib/rancid/svn/

Add devices

nano /var/lib/rancid/switches/router.db
192.168.0.100:cisco:up
sw01.local:cisco:up
10.0.0.10:hp:up

Removal
För devices raderas entryt ur router.db.
För grupper görs det genom SVN (raderar alla configs under gruppen också!):

svn rm file:///var/lib/rancid/svn/switches --message "Not in use"

Kör igång

/usr/lib/rancid/bin/rancid-run

Schemaläggning

su - rancid
crontab -e
0 * * * * /usr/lib/rancid/bin/rancid-run
0 1 * * * find /opt/rancid/var/logs -type f -mtime +30 -exec rm {} \; # Slang gamla loggar

Web GUI

CVSWeb
Endast om man valde cvs.

sudo apt-get -y install cvsweb

WebSVN

sudo apt-get -y install websvn

path: /var/lib/rancid/svn
repo: /var/lib/rancid/svn

sudo ln -s /etc/websvn/apache.conf /etc/apache2/conf-available/websvn.conf
sudo a2enconf websvn.conf
sudo service apache2 reload
sudo chgrp -R www-data /var/lib/rancid/svn
sudo chmod g+w -R /var/lib/rancid/svn

http://172.20.0.10/websvn

Auth
HTTP authentication för /websvn

sudo apt-get -y install apache2-utils
sudo htpasswd -c /opt/websvnpassword admin
sudo nano /etc/websvn/apache.conf
AuthType Basic
AuthName "Restricted Access"
AuthBasicProvider file
AuthUserFile /opt/websvnpassword
Require user admin
sudo service apache2 reload

Others
"ln: failed to create symbolic link ‘/etc/apache2/conf.d/websvn’: No such file or directory"
workaround:

sudo mkdir /etc/apache2/conf.d

Mailnotifiering

Postfix

sudo nano /etc/aliases
rancid-routers:   sysadm
rancid-admin-routers:  sysadm
sudo newaliases

Slacknotifiering

Eftersom Slack har incoming webhook integration kan man skicka resultatet från backupkörning till en slackkanal.

#!/bin/sh

# This script is used to send a status report for the rancid backups to Slack channel. 
# It is supposed to be executed by the cron service for the rancid user after rancid-run has completed.

# Finding errors in the latest log files. 
for dir in $(find /var/log/rancid -mmin -60 -type f -print)
do
  if [ ! -z "$(cat $dir | egrep -w 'clogin|error')" ]; then
    FAILEDDEVICES="$FAILEDDEVICES$(cat $dir | egrep -w 'clogin|error' | uniq) ----- "
  fi
done

# Used for getting the log file error entries into a json format. 
ERRORMESSAGE='{"text": "Rancid report: There seems to be some issues :(", "attachments":[{"text": "'$FAILEDDEVICES'"}]}'

# Send error messages to slack
[ ! -z "$FAILEDDEVICES" ] && curl -X POST --data-binary "${ERRORMESSAGE}" -H "Content-Type: application/json" https://hooks.slack.com/services/XXX/XXX/XXXXX

# If no errors was found a static message is posted to the channel
[ -z "$FAILEDDEVICES" ] && curl -X POST --data '{"text":"Rancid report: No failed backups last rancid run :)"}' -H "Content-Type: application/json" https://hooks.slack.com/services/XXX/XXX/XXXXX