Cisco TCLSH

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Cisco IOS Tcl shell designades för att kunna köra tcl-kommandon direkt i IOS. Man kan köra script i detta skal.

#tclsh

Ping sweeps

Flera hostar

foreach ip {
192.168.0.5
192.168.0.6
8.8.8.8} {
ping $ip repeat 2 timeout 1 }

Ett subnät

for {set i 1} {$i < 255} {incr i} { 
ping 192.168.0.$i re 2 ti 0

Flera subnät

foreach subnet {
14
15
100 } {
for {set i 1} {$i < 255} {incr i} {
ping 172.0.$subnet.$i re 2 ti 0
}
}