Fabric

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Fabric är ett bibliotek och command-line verktyg för att automatisera deployment och diverse tasks via ssh.

I grunden följer det med en bibliotek av funktioner för antingen lokal eller remote kommandon samt uppladdning / nerladdning av filer. Man kan även bygga egna moduler för att utöka funktionerna av fabric.

Installation

sudo apt-get install fabric 

Eller med hjälp av Python PIP.

pip install -e git+https://github.com/paramiko/paramiko/#egg=paramiko
pip install -e git+https://github.com/fabric/fabric/#egg=fabric

Konfiguration

Exempel: Fabric fil

from __future__ import with_statement
from fabric.api import *
from fabric.utils import warn
from fabric.contrib.files import exists
from fabric.contrib.project import rsync_project
from fabric.contrib.files import sed
from fabric.contrib.files import append
from fabric.colors import *
import os.path
import server
server.setup_fabric()
env.user = 'root'
def upgrade_packages():
  run('apt-get update && apt-get -y upgrade')

def pkg_list_backp():
  package_list = './backups/packageLists/%s.packagesList' % env.host_string
  run('dpkg --get-selections > /var/backups/packages.list')
  get('/var/backups/packages.list', package_list)

def conf_sshd():
  sed('/etc/ssh/sshd_config',
    '#PasswordAuthentication yes',
    'PasswordAuthentication no' )
  sed('/etc/ssh/sshd_config',
    'PasswordAuthentication yes',
    'PasswordAuthentication no' )
  sed('/etc/ssh/sshd_config',
    'X11Forwarding yes',
    'X11Forwarding no' )
  sed('/etc/ssh/sshd_config',
    'AllowTcpForwarding yes',
    'AllowTcpForwarding no' )
  run('echo "AllowTcpForwarding no" >> /etc/ssh/sshd_config')
  run ('echo "AllowUsers root op" >> /etc/ssh/sshd_config')
  run ('service ssh restart')

def deploy_gluster():
  put('./upload/glusterfs/gluster.list','/etc/apt/sources.list.d/') #Lägger den lokala filen gluster.list i remote foldern
  dist = run('lsb_release -cs') 
  sed('/etc/apt/sources.list.d/gluster.list', 'precise', (dist) ) #ersätter "precise" med versionen som körs
  run("apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 3FE869A9")
  run("apt-get update")
  run("apt-get install -y glusterfs-client")

def doitall():
  upgrade_packages()
  pkg_list_backp()
  conf_sshd()
  deploy_gluster()

Server Lista

För att göra olika tasks enklare och överskådligare rekommenderas det att skapa serverdeffinitioner med olika roller och platser. Exempel server.py

from fabric.api import env
class Server:
  def __init__(self, name, rack, roles):
    self.name = name
    self.rack = rack
    if isinstance(roles, list):
      self.roles = roles
    else:
      self.roles = list(roles)
servers = [
  Server('upload1',   'A1', ['sr04', 'ipmi', 'metal', 'bm', 'upload']),
  Server('upload2',    'A2', ['sr04', 'ipmi', 'esxi', 'drz', 'upload']),
  Server('csgo1',    'A2', ['sr04', 'ipmi', 'kvm', 'drz', 'csgo']),
  Server('voip1',     'A3', ['sr04', 'ipmi', 'metal', 'drz', 'voip']),

För att sedan använda listan importerar du den bara i ditt huvudfabric skript med import server server.setup_fabric()

Kör bara Kör!

Med serverlista och roller

fab -R Roll task

Med enskilda hostar

fab -H host1,host2 task