Iptables

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Källa och väldigt bra läsning: http://www.lysator.liu.se/~kjell-e/tekla/linux/security/iptables/

Sätt upp en brandvägg för att begränsa och blockera oönskad inkommande trafik till din server, detta är valfritt men rekommenderat. Kommandot iptables används för att kontrollera netfilter, den underliggande tekniken som funnits med i linuxkärnan sedan 2.4.

Komponenter

Tables

Tables är de stora delarna av netfilter, och består av FILTER, NAT, och MANGLE. FILTER används för vanlig hantering av paket, och är standardtabellen om ingen annan anges. NAT används för att skriva om source och/eller destination för paket. MANGLE används för att på annat sätt modifiera paket, t.ex. modifiera olika delar av en TCP header.

Chains

Chains är sedan associerade med varje table. Chains är listor av regler inom en table, och de är associerade med platser där man kan avlyssna trafiken och vidta åtgärder.

Dessa chains finns:

PREROUTING: Immediately after being received by an interface.

POSTROUTING: Right before leaving an interface.

INPUT: Right before being handed to a local process.

OUTPUT: Right after being created by a local process.

FORWARD: For any packets coming in one interface and leaving out another.

Kombinationer

FILTER: Input, Output, Forward

NAT: PREROUTING, POSTROUING, Output

MANGLE: PREROUTING, POSTROUING, Input, Output, Forward

Targets

Targets bestämmer vad som kommer att hända med ett paket i en kedja om en matchning hittas med en av dess regler. De två vanligaste är DROP och ACCEPT.

Regelverk

Kolla regelverk

sudo iptables -S

Skapa regelverk

sudo dd of=/etc/iptables.firewall.rules << EOF
*filter

# Standard
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -d 127.0.0.0/8 -j REJECT
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Portar och protokoll
-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

# Catch all
-A INPUT -j DROP
-A FORWARD -j DROP
-A OUTPUT -j ACCEPT

COMMIT
EOF

Rules activate!

sudo iptables-restore < /etc/iptables.firewall.rules
sudo iptables -L -n -v --line-numbers

Persistent

Behåll regler efter omstart, Debian/Ubuntu

sudo dd of=/etc/network/if-pre-up.d/firewall << EOF
#!/bin/sh
/sbin/iptables-restore < /etc/iptables.firewall.rules
EOF
sudo chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/firewall

Alternativt använd iptables-persistent

apt-get install iptables-persistent
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

Dynamisk IP

Att ha dynamisk IP suger men så är det ibland. Som tur är kan iptables uppdatera sina regler automatiskt även om en IP-adress ändras. Det som behövs är ett DNS-namn mot IPn.

iptables -N DYNDNS
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j DYNDNS

Sedan ett script som körs enligt schemaläggning

sudo dd of=/etc/dyndns.sh << EOF
#!/bin/bash
iptables -F DYNDNS 
iptables -A DYNDNS -s dyndns.exempel.se -j ACCEPT
EOF
sudo chmod +x /etc/dyndns.sh
echo "0 * * * * /etc/dyndns.sh" | sudo crontab -

Uppdatering en gång i timmen

IPset

IPset är ett verktyg för att hantera regler. Det är en extension till iptables som tillåter skapandet av regler som matchar mot grupper med t.ex. IP-adresser, nätverk och portar. Med grupper kan man få ner antalet regelrader vilket förenklar uppsättning och felsökning samt ökar skalbarhet och prestanda.

sudo apt-get install ipset
sudo dnf install ipset

Exempelanvändning, skapa ett set.

ipset -N myset nethash
ipset -A myset 1.1.1.1
ipset -A myset 2.2.2.2
iptables -A INPUT -p tcp -m set --set myset src --dport 22 -j ACCEPT

Kolla grupper

sudo ipset list

Exempelscript

## Firewall script by Helikopter

# Flush old settings
iptables -F && iptables -t mangle -F && iptables -X && iptables -t mangle -X && iptables -Z && ipset destroy

#####################################################################################
### Standardregler och policy

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Default policy
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP


#####################################################################################
### Allt gors med grupper som definieras langre ner.

# Skapa grupper
ipset -N SSH nethash
ipset -N TSM nethash
ipset -N HTTPS nethash


# Regler, detta ar alla regler.
iptables -A INPUT -p tcp -m set --match-set SSH src --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m set --match-set TSM src --dport 1501 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m set --match-set HTTPS src --dport 443 -j ACCEPT


#####################################################################################
### Har definieras grupperna, lagg IP-adresser har under.

## SSH
ipset -A SSH 172.16.20.0/24


## TSM
ipset -A TSM 172.16.10.100


## HTTPS
ipset -A HTTPS 10.0.2.0/24
ipset -A HTTPS 10.0.0.0/23
ipset -A HTTPS 172.24.190.110
ipset -A HTTPS 192.168.0.10