LibreNMS

From HackerNet
Jump to: navigation, search

LibreNMS är ett övervaknings verktyg för nätverks tjänster. LibreNMS går att intergrera med bla Rancid och Oxidized. LibreNMS har auto-discovery, plugins, API, och en IRC bot för att ta reda på status via IRC. Du kan autha dig mot bla MySQL(Default), LDAP eller HTTP för att få SSO stöd. LibreNMS övervakar enheter med hjälp av SNMP ,ping, check_mk_agent eller med hjälp av Nagios plugins. LibreNMS är en fork av Observium.

Förberedelser

Du behöver en fungerande MySQL databas och en Apache med PHP.

MySQL

LibreNMS har inte stöd för MySQL strict mode än, därför måste det stängas av.

Öppna:

vim /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Lägg till följande inom [mysqld] delen:

innodb_file_per_table=1
sql-mode=""

Och starta om MySQL servern.

Webserver

Installera följande paket: Ubuntu 16.04

apt-get install libapache2-mod-php7.0 php7.0-cli php7.0-mysql php7.0-gd php7.0-snmp php-pear php7.0-curl snmp graphviz php7.0-mcrypt php7.0-json apache2 fping imagemagick whois mtr-tiny nmap python-mysqldb snmpd php-net-ipv4 php-net-ipv6 rrdtool git

I filerna /etc/php/7.0/apache2/php.ini och /etc/php/7.0/cli/php.ini se till att date.timezone är satt till din tidszon. Se PHP tidszoner vad som stöds.

Kör följande kommandon för att enable och disable några php och apache moduler.

a2enmod php7.0
a2dismod mpm_event
a2enmod mpm_prefork
phpenmod mcrypt

Skapa LibreNMS användaren

useradd librenms -d /opt/librenms -M -r
usermod -a -G librenms www-data

Installation

Clona ner repot.

cd /opt && git clone https://github.com/librenms/librenms.git librenms

Webinterface

cd /opt/librenms
mkdir rrd logs
chmod 775 rrd
vim /etc/apache2/sites-available/librenms.conf

Lägg in följande rader:

 <VirtualHost *:80>
 DocumentRoot /opt/librenms/html/
 ServerName librenms.example.com
 CustomLog /opt/librenms/logs/access_log combined
 ErrorLog /opt/librenms/logs/error_log
 AllowEncodedSlashes NoDecode
 <Directory "/opt/librenms/html/">
  Require all granted
  AllowOverride All
  Options FollowSymLinks MultiViews
 </Directory>
</VirtualHost>

Sätt LibreNMS användaren som ägare av mappen:

chown -R librenms:librenms /opt/librenms

Aktivera sidan och rewrite module och starta om apache.

a2ensite librenms.conf
a2enmod rewrite
service apache2 restart

Om detta är den enda sidan du hostar glöm inte stänga av default sidan.

a2dissite 000-default.conf

Snmpd

Kopiera exempel filen från LibreNMS och ersätt raden RANDOMSTRINGGOESHERE med din egna commmunity sträng:

cp /opt/librenms/snmpd.conf.example /etc/snmp/snmpd.conf
vim /etc/snmp/snmpd.conf

Starta om snmp servicen:

service snmpd restart

Cronjob

Lägg till cronjob scriptet som sköter discovery, alerts och övervakningen.

cp librenms.nonroot.cron /etc/cron.d/librenms

Web installer

Gå sedan till http://librenms.example.com/install.php och gå igenom stegen.

Konfiguration

Scripten finns under /opt/librenms. Och mycket av konfigurationen görs direkt i config.php som också finns under /opt/librenms.

Lägga till device

Kan göras via web interfacet under Devices > Add device

Eller från CLI med addhost.php scriptet.

php addhost.php <IP>

IRC Bot

Lägg in följande rader i config.php

...
$config['irc_host'] = "irc.freenode.org";
$config['irc_port'] = 6667;
$config['irc_chan'] = "#librenms,#otherchan,#noc";
...

Om servern du vill ansluta mot kör SSL så kan du ange ett + före porten.

...
$config['irc_port'] = "+6667";
...

Om servern har ett lösenord:

$config['irc_pass'] = "Passphrase123";

För att ändra namn från LibreNMS till något annat:

$config['irc_nick'] = "NotLibreNMSbot"

Systemd service

cat <<'__EOF__'>/etc/systemd/system/librenms-irc-bot.service
[Unit]
Description=IRC bot for LibreNMS
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/php /opt/librenms/irc.php
User=librenms
Group=librenms

[Install]
WantedBy=multi-user.target
__EOF__

Kör sedan följande kommando för att enable tjänsten vid omstart och för att starta tjänsten.

systemctl enable librenms-irc-bot.service && systemctl start librenms-irc-bot.service

IRC kommandon

Note: Det går bara att autha sig mot boten om man använder MySQL som inloggning. LDAP stöd är förhoppningsvis påväg se issue på LibreNMS Github.

Kommando Beskrivning
.auth <User/Token> <user>: Requsta auth token. <token>: Authar sig. Man måste autha sig för att kunna använda boten.
.device <hostname> Ger basic info om hosten.
.down Listar alla hostnamn som är nere.
.help Tillgängliga kommandon.
.join <channel> Joinar en kanal om användaren har admin-level.
.listdevices Listar hostnamnet på alla kända devices.
.log [<N>] Listar N linje ur eventlogen.
.port <hostname> <ifname> Listar info relaterat till porten.
.quit Boten disconnectar från IRC.
.reload Reloadar konfigurationen.
.status <type> Listar status info från den valda typen. En type kan vara devices, services, ports. Förkortning: dev, srv, prt.
.version Printar $this->config['project_name_version']

LDAP

Kräver att paketet php-ldap är installerat. Lägg in följande rader i config.php

$config['auth_mechanism'] = "ldap";
$config['auth_ldap_version'] = 3; # v2 or v3
$config['auth_ldap_server'] = "ldap.example.com";
$config['auth_ldap_port']  = 389;
$config['auth_ldap_prefix'] = "uid=";
$config['auth_ldap_suffix'] = ",ou=People,dc=example,dc=com";
$config['auth_ldap_group'] = "cn=groupname,ou=groups,dc=example,dc=com";

$config['auth_ldap_groupbase'] = "ou=group,dc=example,dc=com";
$config['auth_ldap_groups']['admin']['level'] = 10;
$config['auth_ldap_groups']['noc']['level'] = 5;
$config['auth_ldap_groupmemberattr'] = "memberUid";

User levels

 • 1: Normal användare. Kräver att en admin tilldelar devices och portar som dessa får läsa.
 • 5: Får läsa allt om alla devices.
 • 10: Admin konto som får skriva och läsa.
 • 11: Demo konto. Samma som 10 fast får inte ta bort devices.

Auto discovery

Det finns stöd för att automatiskt lägga till devices. För att det ska fungera måste man ange en default SNMP community för v1, v2c eller v3, man måste också ställa in vilka subnet som är ens egna. Discovery körs var 6h och inom 5 minuter om det är en ny enhet. Man måste också ha minst en enhet tillagd före auto discovery funkar. Om LibreNMS hittar en enhet så försöker den göra ett reverse uppslag mot DNS för att få namnet på devicen. Om det inte går så kommer den heller inte lägga till devicen, detta är inställt default men går att stänga av.

Konfiguration

Börja med att sätta SNMP community eller användarnamn & lösenord om du kör v3:

// v1 or v2c
$config['snmp']['community'][] = "my_custom_public";
$config['snmp']['community'][] = "another_public";

// v3
$config['snmp']['v3'][0]['authlevel'] = 'AuthPriv';
$config['snmp']['v3'][0]['authname'] = 'my_username';
$config['snmp']['v3'][0]['authpass'] = 'my_password';
$config['snmp']['v3'][0]['authalgo'] = 'MD5';
$config['snmp']['v3'][0]['cryptopass'] = 'my_crypto';
$config['snmp']['v3'][0]['cryptoalgo'] = 'AES';

Ange vilka subnät som är dina:

$config['nets'][] = '192.168.0.0/16';
$config['nets'][] = '172.16.0.0/12';

Det går även att utesluta nätverk om man vill:

$config['autodiscovery']['nets-exclude'][] = '192.168.1.0/24';

Discovery methods

Det finns fyra stycken alternativ för att lägga till devices och en manuell.

ARP

Disable by default.

Kan slås på med följande kommando:

$config['discovery_modules']['discovery-arp'] = 1;

XDP

Enabled by default.

För att stänga av:

$config['autodiscovery']['xdp'] = false;

XDP inkluderar FDP, CDP och LLDP.

OSPF

Enabled by default.

För att stänga av:

$config['autodiscovery']['ospf'] = false;

BGP

Enabled by default.

För att stänga av:

$config['autodiscovery']['bgp'] = false;

SNMP Scan

Denna metod måste du starta själv. Om den bara körs direkt utan växlar så kommer den scanna näten i din config fil. Med växeln -r kan du säga till vilket nät den ska skanna.

snmp-scan.php -r 172.22.0.0/24

Korta hostnamn

Om dina devices vid en SNMP fråga svarar med sitt hostnamn istället för FQDN kan du lägga på din domän med följande kommando:

$config['mydomain'] = 'hackernet.se';

Lägg till device med IP

Utifall LibreNMS inte kan göra reverse uppslag mot DNS så kommer inte devicen att läggas till. Det går att stänga av så att den läggs till ändå fast med IP istället.

$config['discovery_by_ip'] = true;

Nagios plugins

LibreNMS kan köra Nagios plugins som inte använder Nagios NRPE klient.

Börja med att sätta på services i LibreNMS och peka ut vart Nagios scripten ligger.

$config['show_services'] = 1;
$config['nagios_plugins']  = "/usr/lib/nagios/plugins";

Installera nagios-snmp-plugins paketet om du vill ha ett några färdiga script som fungerar.

apt-get install nagios-snmp-plugins

I webbinterfacet så finns nu en ny knapp som heter Services där man kan lägga till vilken service som ska köras på vilken host.

Ett tips är att köra scripten med -h på i skalet så att man ser vilka parametrar man behöver ställa in för att det ska fungera.

Nagios Exchange finns ett stort antal plugins att ladda hem.

Övervakning

LibreNMS har stöd för att övervaka några standard tjänster direkt från start med hjälp av snmp eller med deras klient check_mk.

Dessa är några av tjänsterna det finns stöd för och hur dom övervakas:

 • Apache - Agent, extend SNMP
 • BIND9/named - Agent
 • MySQL - Agent, extend SNMP
 • NGINX - extend SNMP
 • NTPD - Agent, extend SNMP,
 • PowerDNS - Agent, extend SNMP
 • PowerDNS Recursor - Agent, extend SNMP
 • TinyDNS/djbdns - Agent
 • OS Updates - extend SNMP
 • DHCP Stats - extend SNMP
 • Memcached - Agent, extend SNMP
 • Unbound - Agent
 • Proxmox - extend SNMP
 • Raspberry PI - extend SNMP


Agent installation

Agenten pratar default på port 6556/TCP.

Clona librenms-agent repot:

cd /opt/
git clone https://github.com/librenms/librenms-agent.git
cd librenms-agent

Kopiera check_mk_agent filen och gör den körbar:

cp check_mk_agent /usr/bin/check_mk_agent && chmod +x /usr/bin/check_mk_agent

Skapa följande mappar där du sedan ska lägga scripten till tjänsterna du vill ha grafer på.

mkdir -p /usr/lib/check_mk_agent/plugins /usr/lib/check_mk_agent/local

Kopiera scripten från agent-local mappen till /usr/lib/check_mk_agent/local och gör dom körbara med chmod +x

Kopiera sedan systemd filen och gör att den startar vid boot och starta agenten.

cp check_mk@.service check_mk.socket /etc/systemd/system
systemctl enable check_mk.socket && systemctl start check_mk.socket

För att agenten ska fungera så måste man sätta på unix-agent under modules på varje device i web interfacet. Och enable dom tjänsterna man vill övervaka under application.

MySQL

MySQL scriptet kräver en extra konfigurationsfil med användarnamn och lösenord till databasen som ska övervakas.

Skapa följande fil /usr/lib/check_mk_agent/local/mysql.cnf med innehållet:

<?php
$mysql_user = 'root';
$mysql_pass = 'toor';
$mysql_host = 'localhost';
$mysql_port = 3306;

Verifera att scriptet fungerar genom att köra

/usr/lib/check_mk_agent/local/mysql

Lägg sedan in en extend rad i /etc/snmp/snmpd.conf:

extend mysql /usr/lib/check_mk_agent/local/mysql

NGINX

Nginx kräver att status sidan är aktiverad för localhost.

location /nginx-status {
  stub_status on;
  access_log  off;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
}

Verifera att scriptet fungerar genom att köra

/usr/lib/check_mk_agent/local/nginx

Lägg sedan in en extend rad i /etc/snmp/snmpd.conf:

extend nginx /usr/lib/check_mk_agent/local/nginx

Apache

Flytta apache scriptet till /usr/lib/check_mk_agent/local/

Verifera att scriptet fungerar genom att köra:

/usr/lib/check_mk_agent/local/apache

Och lägg sedan in en extend rad i /etc/snmp/snmpd.conf:

extend apache /usr/lib/check_mk_agent/local/apache

PowerDNS

Flytta powerdns scriptet till /usr/lib/check_mk_agent/local/

Verifera att scriptet fungerar genom att köra:

/usr/lib/check_mk_agent/local/powerdns

Och lägg sedan in en extend rad i /etc/snmp/snmpd.conf:

extend powerdns /usr/lib/check_mk_agent/local/powerdns

PowerDNS Recursor

Flytta powerdns-recursor scriptet till /usr/lib/check_mk_agent/local/

Verifera att scriptet fungerar genom att köra:

/usr/lib/check_mk_agent/local/powerdns-recursor

Och lägg sedan in en extend rad i /etc/snmp/snmpd.conf:

extend apache /usr/lib/check_mk_agent/local/powerdns-recursor