Logstash

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Logstash sparar alla loggar från olika system på ett centralt ställe och hjälper dig att söka bland dom.

Installation

wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
echo "deb https://packages.elastic.co/logstash/2.3/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install logstash

Konfiguration

Java
Ska logstash lyssna på portar under 1000 (t.ex. syslog 514) måste java tillåtas att binda dessa portar.

sudo setcap cap_net_bind_service=+epi /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java

Syslog

(RFC 3164)

sudo dd of=/etc/logstash/conf.d/10-syslog.conf << EOF
input {
 tcp {
  port => 514
  type => syslog
 }
 udp {
  port => 514
  type => syslog
 }
}

filter {
 if [type] == "syslog" {
  grok {
   match => { "message" => "%{SYSLOGTIMESTAMP:syslog_timestamp} %{SYSLOGHOST:syslog_hostname} %{DATA:syslog_program}(?:\[%{POSINT:syslog_pid}\])$
   add_field => [ "received_at", "%{@timestamp}" ]
   add_field => [ "received_from", "%{host}" ]
  }
  syslog_pri { }
  date {
   match => [ "syslog_timestamp", "MMM d HH:mm:ss", "MMM dd HH:mm:ss" ]
  }
 }
}

output {
 elasticsearch { host => localhost }
 stdout { codec => rubydebug }
}
EOF

SSL

Logstash forwarder (klienter) använder certifikat för autentisering och SSL för kommunikation med Logstash server. Skapa cert på servern.

sudo mkdir -p /etc/pki/tls/certs && sudo mkdir /etc/pki/tls/private
sudo nano /etc/ssl/openssl.cnf

Find the [ v3_ca ] section and add:

subjectAltName = IP: 10.0.0.10
cd /etc/pki/tls
sudo openssl req -config /etc/ssl/openssl.cnf -x509 -days 3650 -batch -nodes -newkey rsa:2048 -keyout private/logstash-forwarder.key -out certs/logstash-forwarder.crt

Forwarder