Netdisco

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Netdisco hämtar MAC-tabeller, ARP-tabeller, VLAN-databaser, LLDP/CDP-grannskap, firmwareversioner, m.m från routrar och switchar med hjälp av SNMP. Man schemalägger när data ska samlas in, dvs det är inte realtidsövervakning.

Denna guide är minimalistiskt utformad, för kommandoförklaringar se referensguide alternativt google. Referens:

https://metacpan.org/pod/App::Netdisco

Installation

Ubuntu 14.04.1 LTS Server x64
Denna guide är till stor del hämtad från: http://blog.asiantuntijakaveri.fi/2014/08/netdisco2-on-ubuntu-1404.html

sudo su -
apt-get update && apt-get -y dist-upgrade && apt-get -y install open-vm-tools build-essential wget lftp mtr-tiny zip ntp fail2ban curl
echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1" >>/etc/sysctl.conf

Databas

apt-get -y install libdbd-pg-perl libsnmp-perl postgresql pgtune 
mv /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf.old
pgtune -i /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf.old -o /etc/postgresql/9.3/main/postgresql.conf

Switch to postgres user and create new SQL user

su - postgres
createuser -DRSP netdisco
(Enter some DB password here)
createdb --owner netdisco netdisco

Switch back to root

exit

Netdisco

adduser netdisco --shell /bin/bash --disabled-password --gecos netdisco && su - netdisco
curl -L http://cpanmin.us/ | perl - --notest --local-lib ~/perl5 App::Netdisco

Konfiguration

mkdir ~/bin && mkdir ~/environments && ln -s ~/perl5/bin/{localenv,netdisco-*} ~/bin/
~/bin/netdisco-daemon status

Här är grunden för deploymenten, lägg till de SNMP-communitys som ska användas. Schemaläggningen är i cron-format. I exemplet görs discoverall 10 över varje timme.
OBS Om detta görs i en virtuell maskin tas förslagsvis en snapshot här.

cat <<'__EOF__'>~/environments/deployment.yml
database:
 name: 'netdisco'
 user: 'netdisco'
 pass: '(PW som sattes tidigare)'
safe_password_store: true
snmp_auth:
 - tag: 'default_1'
  community: 'puplic'
  read: true
  write: false
 - tag: 'default_2'
  community: 'public'
  read: true
  write: false
 - tag: 'v3example'
  user: netdisco
  auth:
   pass: netdiscokey
   proto: SHA
  priv:
   pass: netdiscokey2
   proto: AES
schedule:
 discoverall:
  when: '10 * * * *'
 macwalk:
  when: '35 * * * *'
 arpwalk:
  when: '45 * * * *'
 nbtwalk:
  when: '55 * * * *'
 expire:
  when: '15 23 * * *'
dns:
 max_outstanding: 50
workers:
 tasks: 'AUTO * 5'
__EOF__
~/bin/netdisco-deploy

Svara ja på allt och sätt credentials för web gui:t.

Skapa script för att starta Netdisco med listener port 5000

cat <<'__EOF__'>~/run-netdisco.sh
#!/bin/bash
~/bin/netdisco-web start --port=5000
sleep 5
~/bin/netdisco-daemon start
__EOF__
chmod a+x ~/run-netdisco.sh
~/run-netdisco.sh

Switch back to root

exit
echo "( sudo su - netdisco -c '/home/netdisco/run-netdisco.sh' ) &" >/etc/rc.local
reboot

WEBGUI

Logga in på http://[IP]:5000

Börja med att mata in IP-adress på en switch eller router som ska övervakas på förstasidan. Vänta och se hur mycket som upptäcks. Är allt rätt konfigurerat kommer väldigt mycket att upptäckas.

Enheter som ska övervakas

Logga in på diverse enhet som ska övervakas och lägg till community samt IP för Netdiscomaskinen.

Underhåll

upgrade Netdisco

~/bin/localenv cpanm --notest App::Netdisco

apply database schema updates

~/bin/netdisco-deploy

restart web service

~/bin/netdisco-web restart

restart job daemon

~/bin/netdisco-daemon restart