Nginx

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Nginx är en lättviktig webbserver och proxy.

Installation

Ubuntu

sudo apt-get update && sudo apt-get -y install nginx
systemctl status nginx

Tips n Trix

Innan en reload/restart av nginx kör följande kommando för att testa om det är en giltig konfiguration:

sudo nginx -t

Alternativt lägg till en alias för detta:

alias configtest='sudo nginx -t'

Fail2ban

sudo nano /etc/fail2ban/jail.conf
[nginx-http-auth] 
enabled = true

WWW
Det är inte 90-talet längre, sluta använd www.

server {
  listen 80;
  server_name www.domän.se;
  return 301 $scheme://domän.se$request_uri;
}

Enable directory listing
Om du vill att nginx ska lista filerna i en mapp som inte har någon index fil. Lägg följande under location som du vill lista.

autoindex on;

Rate Limit
Man kan begränsa bandbredden från en viss IP.

location / {
 if ( $remote_addr ~* 192.100.20.0/24 ) {
  limit_rate 5k;
 }
...
}

Reverse Proxy

Nginx fungerar utmärkt som en reverse proxy för webbtrafik.

Exempel

 server {
 listen 80;
 server_name sub.domän.se;
 location / {
 proxy_pass http://10.0.0.10:3000;
 include /etc/nginx/proxy_params;
  }
 }

HTTPS

Konfigurationsexempel med säkerhet i fokus.

https://cipherli.st/
 server {
 listen 443 ssl;
 server_name secure.domän.se;
 add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;
 add_header X-Frame-Options DENY;
 add_header X-Content-Type-Options nosniff;
 ssl_certificate     /path/to/cert.crt;
 ssl_certificate_key   /path/to/key.pem;
 ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
 ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!DSS:!RC4';
 ssl_prefer_server_ciphers on;
 ssl_dhparam /path/to/dhparam.pem;
 ...
 }

Generera DH-parametrar med tidtagning. Det tar lång tid!

time openssl dhparam -out /path/to/dhparam.pem 4096

Nyckelsäkerhet

Av säkerhetsskäl bör endast root har rätt att läsa de privata nycklarna. Nginx processer fungerar default enligt:

 • 1 nginx master process körs som root
 • x nginx workers körs som www-data

Nginx master process läser SSL-nycklarna, inte worker-processerna. Därför fungerar det utmärkt att köra följande.

sudo chown root:root certificate.key
sudo chmod 400 certificate.key

Redirect HTTP till HTTPS

 server {
 listen   80;
 server_name domän.se;
 
 # 301 = permanent redirect, 302 = temporary redirect
 return 301 https://domän.se$request_uri;
 }

Redirect HTTP till HTTPS, ej standardport

Nginx har en egen HTTP-statuskod för detta.

 server {
 listen   1234 ssl;
 server_name sub.domän.se;
 ...
 error_page 497 https://$host:1234$request_uri;
 ...
 }

SPDY

SPDY är ett protokoll utvecklat av Google för att göra HTTPS-handskakning lite snabbare. Alla moderna webbläsare har stöd för det.
Din nginx måste vara kompilerad med –with-http_spdy_module.

nginx -V
sudo sed -i -r 's/listen 443 ssl/listen 443 ssl spdy/g' /etc/nginx/sites-available/dinSSLsite
sudo service nginx reload

http://SPDYCheck.org

RTMP

Nginx rtmp modul fungerar utmärkt om man vill kunna streama något till 2 platser samtidigt tex till Twitch och Hitbox utan att behöva ha igång 2 instanser av tex OBS/Xsplit.

För att få in RTMP modulen så måste man compilera nginx från början.

apt-get update && apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev

Hämta hem senaste versionen av nginx och rtmp modulen.

wget http://nginx.org/download/nginx-1.7.9.tar.gz
wget https://github.com/arut/nginx-rtmp-module/archive/master.zip

Packa upp filerna

tar -zxvf nginx-1.7.9.tar.gz
unzip master.zip
cd nginx-1.7.9

Lägg sedan till rtmp modulen i nginx.

./configure --add-module=../nginx-rtmp-module-master
make
make install

Om du inte fått några error så är nginx med rtmp modulen installerade.

Ändra och lägg till följande rader i din conf fil. /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

rtmp {
	server {
		listen 1935;
		chunk_size 8192;

		application stream {
			live on;
			meta copy;
			push rtmp://live-ams.twitch.tv/app/live_XYZ_ZXY;
			push rtmp://live.hitbox.tv/push/username?key=XYZ;
		}
	}
}

För att starta nginx server skriv

/usr/local/nginx/sbin/nginx

För att stoppa nginx servern.

/usr/local/nginx/sbin/nginx -s

Ställ in din klient att streama mot rtmp://<ip>/stream

PHP

För att kunna visa PHP sidor behövs PHP-FastCGI.

apt-get install php5-cli php5-cgi spawn-fcgi php-pear
wget -O /usr/bin/php-fastcgi http://www.linode.com/docs/assets/1548-php-fastcgi-deb.sh && chmod +x /usr/bin/php-fastcgi
wget -O /etc/init.d/php-fastcgi http://www.linode.com/docs/assets/1549-init-php-fastcgi-deb.sh && chmod +x /etc/init.d/php-fastcgi && update-rc.d php-fastcgi defaults
/etc/init.d/php-fastcgi start

Lägg till följande i din conf fil.

  location ~* \.php$ {
    include fastcgi_params;
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
  }

skapa en php info fil i din rooten på webbservern för att testa din php conf.

echo "<?php phpinfo(); ?>" > info.php

Naxsi

Third party Nginx-modul, motsvarighet till ModSecurity. Går att köra i learning mode.

sudo apt-get install nginx-naxsi