PSC

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Platform Services Controller tillhandahåller gemensamma tjänster för vSphere-miljön, däribland licensiering, certifikatshantering och autentisering via SSO.

Arkitektur & Komponenter

Vid installation av vCenter finns tre olika typer av deployment:

 • vCenter with External PSC – vCenter installeras standalone och ansluts mot en standalone PSC.
 • vCenter with Embedded PSC – vCenter och PSC deployas i samma maskin.
 • PSC Only – Standalone-installation av PSC.

PSC-gränssnittet nås via https://IP_or_FQDN/psc

PSC Features

 • Hanterar och genererar SSL-certifikat till vSphere-miljön.
 • Lagrar och replikerar licensnycklar.
 • Lagrar och replikerar permissions via Global Permissions-lagret.
 • Hanterar lagring och replikering av Tags och Categories.
 • Inbyggd automatisk replikering mellan SSO-siter (om de finns).

vCenter Single Sign-On

vCenter SSO består av Secure Token Service (STS), Administration server, VMware Directory Service (vmdir) och Identity Management Service.

 • STS – Delar ut Security Assertion Markup Language (SAML) tokens. Dessa tokens representerar en användares identitet efter denne autentiserat genom en identitetskälla (t ex LDAP). SAML tokens möjliggör att användaren slipper autentisera om sig för de olika vCenter-tjänster som stöds av SSO.
 • Administration Server - Används för att konfigurera SSO-servern, initialt kan endast administrator@your_domain_name användas för detta. Fr o m vSphere 6.0 kan detta domännamn sättas till någon annat än vsphere.local, använd dock inte samma namn som din AD- eller OpenLDAP-domän.
 • VMware Directory Service (vmdir) - vmdir är den katalogtjänst som associeras med SSO-domänen som skapas vid deployment. I miljöer med flera PSC:er propageras förändringar i en vmdir-instans till övriga instanser. Vmdir lagrar förutom vCenter SSO-information även certifikatsinformation. PSC Sites kan även skapas i vmdir, en logisk container för gruppering av PSC-instanser i en SSO-domän.
 • Identity Management Service – Hanterar identitetskällor och STS authentication requests.

Med hjälp av SSO kan de olika komponenterna i vSphere kommunicera med varandra genom samma secure token-mekanism. I vCenter SSO autentiseras mänskliga användare via AD eller OpenLDAP, medan solution users autentiseras med hjälp av certifikat.

Användare (SSO)

För att lägga till/ta bort/aktivera/inaktivera SSO-användare gå till Administration -> SSO -> Users and groups -> Högerklicka på användaren -> Edit/Disable/Enable/Unlock.

Grupper (SSO)

Administrators – Globala rättigheter till SSO och hela inventoryt.
CAAdmins – Kan managera VMCA.
LicenseService.Administrator - Kan managera licenser.

SSO Policies

Policies för Passwords, Lockout och Tokens hanteras via Home -> Administration -> SSO -> Configuration -> Policies-fliken. För att t ex ändra till att lösenord aldrig upphör, editera Password Policy:n och sätt Maximum lifetime till 0.

VMware Certificate Authority (VMCA)

VMCA tillhandahåller och provisionerar alla nödvändiga certifikat för vCenter och ESXi, och är en del av PSC. VMware rekommenderar att antingen använda default-inställningarna, dvs att VMCA hanterar alla certifikat, eller VMCA default certificates med externa SSL-cert; Hybrid Mode. Hybrid mode innebär att PSC och vCenter-certifikaten byts ut och att VMCA får hantera certifikat för solution users och ESXi-hostar. VMware Endpoint Certificate Store (VECS) kallas det repository där alla custom-certifikat lagras. Om custom-certifikat på ESXi-hostar ska användas, lagras de lokalt på hosten, inte i VECS.

För att se vilka certifikat som används av vCenter, gå till Home -> System Configuration -> Nodes -> vCenter-noden -> Manage -> Certificate Authority. Om du inte har tillgång till denna vy, lägg till din användare i CAAdmins-gruppen.

Licenshantering

Licenshantering i vSphere-miljön hanteras av VMware License Service, en del av PSC.

Deployment

Det finns flera olika sätt att koppla samman vCenter och PSC.

Embedded Linked Mode

En topologi med flera vCenter Appliance:r, tillkom i 6.5U2, Windows Embedded PSC är inte supporterad för detta. Embedded Linked Mode möjliggör Enhanced Linked Mode mellan två eller flera (upp till 15) VCSA med Embedded PSC. Om vCenter HA används anses de tre noderna som en logisk vCenter-nod. Denna deployment förenklar backup & restore, då färre steg behöver genomföras. PSC HA förenklas också avsevärt, då behovet av lastbalanserare för PSC försvinner. Embedded Linked Mode kan endast aktiveras under installation av VCSA, inte efteråt.

Enhanced Linked Mode

Enhanced Linked Mode länkar samman flera vCenter samt en eller flera PSC:er (ej embedded). Upp till 10 VCSA eller 8 Windows vCenter kan anslutas i en grupp. Anslutningen sker under installation, inte efter.

Utan lastbalanserare – I en deployment utan LB måste manuell failover till nästa PSC utföras i vCenter. Först avregistreras nuvarande PSC med cmsso-util unregister, sedan pekas vCenter om med cmsso-util repoint-psc. Om din topoplogi innehåller tre eller flera PSC:er kan en ringtopologi konfigureras för att garantera tillgänglighet då en instans fallerar. Detta görs genom att köra /usr/lib/vmware-vmdir/bin/vdcrepadmin -f createagreement på den första och sista PSC-instansen som deployats.

Med lastbalanserare – Om LB används mellan vCenter(s) och PSC:erna sker failover automatiskt om en PSC blir oresponsiv. Detta kräver att alla PSC:er är antingen Appliance- eller Windows-baserade.

Multi-Site PSC-installation

I grova drag är det man behöver utföra: Installera PSC först, sedan vCenter som kopplas mot PSC. För flera PSC:er och vCenter; återupprepa tidigare steg. Alla efterföljande appliance:r efter den första PSC:en måste deployas med "Join an existing vCenter SSO Domain". Då blir PSC:erna replication partners och vCenter:na ansluts mot SSO-domänen.

Topologin kan ändras efter installation, från embedded till external (eller vice versa), så länge SSO-domänen inte ändras. En extern PSC bör användas då fler än en lösning med SSO-integration används, t ex vCenter + vRealize Automation.

Nedan KB listar supporterade (även deprecated) topologier för PSC deployment: https://kb.vmware.com/kb/2147672

Uppgradera PSC

Om extern PSC används måste alla PSC-instanser uppgraderas i sekvens. Efter detta är gjort kan VCSA uppgraderas.