PowerCLI

From HackerNet
Jump to: navigation, search

PowerCLI är ett Windows Powershell-gränssnitt för hantering av VMware vSphere. PowerCLI distribueras som en Powershell snapin, och innehåller över 370 Powershell-cmdlets för att hantera och automatisera vSphere och vCloud.

"a powerful command-line tool that lets you automate all aspects of vSphere management, including network, storage, VM, guest OS and more" - VMware

Installation

Ladda ner installationsfilen från VMwares hemsida alternativt importera det från online repo.

Install-Module -Name VMware.PowerCLI
Get-PowerCLIVersion

Anslut till din ESXi/vCenter med:

Connect-VIServer

Untrusted certificate

Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction ignore -confirm:$false

Exempel

Flytta alla vms från en datastore till en annan.

Get-Datastore
Get-VM -Datastore Datastore1 | Move-VM -Datastore Datastore2 -DiskStorageFormat thin

Flytta alla vms från en host till en annan.

Get-VMHost 172.20.0.2 | Get-VM | Move-VM -destination 172.20.0.8

Visa alla notes

Get-VM | Select-Object -ExpandProperty Notes

Lista hardware version för alla vms

Get-VM | Select Name, Version

Hitta vilken vm som har en viss MAC-adress

Get-vm | Select Name, @{N=“Network“;E={$_ | Get-networkAdapter | ? {$_.macaddress -eq “00:50:56:00:50:43“}}} |Where {$_.Network-ne “”}

Kolla NTP för hostarna

Get-VMHost |Sort Name|Select Name, @{N=“NTPServer“;E={$_ |Get-VMHostNtpServer}}, @{N=“ServiceRunning“;E={(Get-VmHostService -VMHost $_ |Where-Object {$_.key-eq “ntpd“}).Running}}

Lista CPUer

Get-VMHost | Sort Name | Get-View | Select Name, @{N=“CPU“;E={$_.Hardware.CpuPkg[0].Description}}

Byt från e1000 till vmxnet3

Get-VM -name "<VM>" | Get-NetworkAdapter | Where { $_.Type -eq "E1000"} | Set-NetworkAdapter -Type "vmxnet3"

Byt till multipathing på lun större än 1TB

Get-VMHost | Get-ScsiLun -LunType disk | Where {$_.MultipathPolicy -notlike "RoundRobin"} | Where {$_.CapacityGB -ge 1000} | Set-Scsilun -MultiPathPolicy RoundRobin

VLAN-hantering om man inte kör vDS. Create and delete.

Get-Datacenter -Name DC01 | Get-VMHost | Get-VirtualSwitch -name vSwitch1 | new-VirtualPortGroup -name "DMZ01" -vlanid 101

Get-Datacenter -Name DC01 | Get-VMHost | Get-VirtualSwitch -Name vSwitch1 | Get-VirtualPortGroup -Name "DMZ01" | Remove-VirtualPortGroup

sätta syslogserver

Get-Cluster cluster | Get-VMHost | Get-AdvancedSetting -Name Syslog.global.logHost | Set-AdvancedSetting -value "syslog.hackernet.se" -Confirm:$False

lagra på persistant storage

Get-Cluster cluster | Get-VMhost | Get-AdvancedSetting -Name Syslog.global.logDirUnique | Set-AdvancedSetting -Value $True -Confirm:$False
Get-Cluster cluster | Get-VMHost | Get-AdvancedSetting -Name Syslog.global.logDir | Set-AdvancedSetting -value "[datastore] esxi_logs" -Confirm:$False


Script

Ett script för att skapa vm. New-VM.ps1

#List functions first

function Gather-Info {
[string]$script:VMName = Read-host "Enter the name of the VM you wish to create"
Get-VMHost | Format-Wide
[string]$script:HOSTName = Read-host "Enter host"
Get-Datastore -VMHost $HOSTName | Format-Wide
[string]$script:DSName = Read-Host "Enter datastore"
[string]$script:VERSION = Read-Host "Enter VM-Version, exempel v9"
[int]$script:NUMCPU =  Read-Host "Antal CPU-cores" 
[int]$script:MEMORYMB =  Read-Host "RAM, Antal MB" 
[int]$script:DiskGB =  Read-Host "Disk, Antal GB"
Get-VirtualPortGroup -VMHost $HOSTName
[string]$script:NETWORK = Read-Host "Select Network"
[string]$script:NOTES = Read-Host "Notes"
[System.Enum]::GetNames([VMware.Vim.VirtualMachineGuestOsIdentifier]) | Format-Wide
[string]$script:GUESTID =  Read-Host "Select that guestid" 
}


function CreateVM {
Write-Host -ForegroundColor Green "Now the magic happens"
Write-Host "Creating VM"
New-VM -Name $VMName -VMHost $HOSTName -Datastore $DSName -DiskStorageFormat Thin -version $VERSION -GuestId $GUESTID -NumCpu $NUMCPU -MemoryMB $MEMORYMB -Notes $NOTES -DiskGB $DiskGB -NetworkName $NETWORK | out-null
Write-Host -ForegroundColor Green "Convert to vmxnet3?"
Get-VM $VMName | Get-NetworkAdapter | Set-NetworkAdapter -Type vmxnet3 | out-null
Start-Sleep -Seconds 1;
Write-Host "Starting the VM"
Start-vm -VM $VMName -runAsync
Start-Sleep -Seconds 1;
Write-Host -ForegroundColor Green "Power On Complete"
}


#Connect to vSphere
$VSPHERE = Read-host "Skriv IP till vCenter eller ESXi-host, tryck enter"
Connect-VIServer $VSPHERE


#Use functions and verify input
Do {
Gather-Info
Write-Host $VMName, $HOSTName, $DSName, HW $VERSION, $NUMCPU,vCPU $MEMORYMB,MB RAM $DiskGB,GB $NETWORK, $GUESTID, $NOTES
$confirmation = Read-Host "Proceed y/n"
}
until ($confirmation -eq 'y') 

CreateVM 
break

Script för att kolla disktyp. Disktype.ps1

Connect-viserver "VCENTER_NAME"  #ange namn på Vcenter
 
$report = @()
 
foreach ($vm in Get-VM ){
$vmhdd = $vm | Get-HardDisk
foreach ($vmdisk in $vmhdd){
  $diskStyle = $null
  $format = $vmdisk.StorageFormat

$list = '' | select Name,Cluster,VMDK,DiskMode,DiskFormat,Filename
$list.Name = $vm.Name
$list.Cluster = $vm.VMHost.Parent
$list.VMDK = $vmdisk.name
$list.DiskMode = $vmdisk.Persistence
$list.DiskFormat = $vmdisk.StorageFormat
$list.Filename = $vmdisk.filename

$report += $list
}}
$report | Sort Name | Export-Csv -NoTypeInformation -Path C:\temp\vm_disk_type.csv   #Här sätter du vart du vill spara filen, nu sparas den under C:\temp