Puppet

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Puppet är ett automatiseringsverktyg för servrar. Puppet är ett väldigt kraftfullt verktyg, du kan få en fil att se likadan ut på 1000 olika servrar på bara 2 minuter eller att se till att SSH confen är den samma. Puppet kan köras i både Unix och Windows miljör. Många stora företag använder Puppet tex, Google, Twitter, Spotify, Dell. Puppet är mycket användbart om man har servrar med olika operativsystem. Skillnaderna mellan olika operativsystem spelar ingen roll, man kan sätta upp en huvudserver och lagra konfigurationer för alla servrar. Huvudservern kallas master och klienterna kör agenter. Klienterna ansluter regelbundet till mastern för att synkronisera sina konfigurationer och rapportera alla lokala ändringar tillbaka till mastern. Master måste vara av samma version eller nyare än de agenter som ansluter till den. Puppet finns i Enterprise eller som open source.

Förberedelse

Lägg in Puppets egna repos för att få tag på fler och senare versioner av Puppet.

Tanka hem och kör rätt deb paket från https://apt.puppetlabs.com/

Installation

Det är viktigt att man kör samma version på puppet master och puppet agent för att inte få några kompatibilitets problem.

Server

Debian/Ubuntu

sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y install puppetmaster rdoc ntp
sudo touch /etc/puppet/manifests/site.pp

CentOS/RedHat

sudo yum update && sudo yum install puppet-server ntp
sudo touch /etc/puppet/manifests/site.pp 

Klient

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get -y install puppet ntp
sudo yum update && sudo yum install puppet ntp

Namnuppslag

Default för att hitta till mastern gör klienterna ett namnuppslag på puppet. Sätt upp i din DNS så att puppet pekar mot mastern. T.ex. puppet.exempel.se. Sedan på klienten:

echo "search exempel.se" | sudo tee -a /etc/resolv.conf

Om klienten använder DHCP kan det hända att resolv.conf skrivs över.
Testa

ping puppet

Det måste också vara öppet för klienterna mot mastern på TCP 8140

Konfiguration

Kommandotabell

Pre-2.6

Post-2.6

puppetmasterd puppet master
puppetd puppet agent
puppet puppet apply
puppetca puppet cert
ralsh puppet resource
puppetrun puppet kick
puppetqd puppet queue
filebucket puppet filebucket
puppetdoc puppet doc
pi puppet describe

Master

Konfigurations av puppet görs under /etc/puppet/

Börja med att skapa ett CA cert för din master server. Under [main] i puppet.conf lägg till,

dns_alt_names = puppet,puppet.domän.se

Skapa sedan CA certet med kommandot,

sudo puppet master --verbose --no-daemonize

När det står Notice: Starting Puppet master version <VERSION> har certet skapats. Tryck ctrl-c för att stoppa.

Hiera

Är ett enklare sätt att konfigurera dina klienter på. Hiera följer med puppet och inget som ska behöva installeras. När man konfar sina noder med hiera använder man sig av yaml kod.

Skapa filen site.pp i mappen manifests och skriv,

hiera_include('classes')

Skapa sedan filen hiera.yaml i rooten av puppet och fyll den med,

 ---                                                                 
 :backends:                                                         
  - yaml
 :yaml:
  :datadir: /etc/puppet/hieradata
 :hierarchy:
  - "node/%{::fqdn}"
  - "os/%{::osfamily}"
  - common
 :logger:
  - puppet

Skapa sedan en mapp som heter hieradata i rooten av puppet. I den mappen ska du skapa mapparna node och os. I mappen os kan du skapa en fil som heter tex Ubuntu.yaml. Då kommer alla ubuntu maskiner få den confen som står där i. I mappen hieradata skapa en fil som heter common.yaml. Confen som står i denna filen kommer alla noder att få. Exempel conf på common.yaml som kommer använda modulen utils och installera paketet vim och autofs.

 ---
 classes:
  -utils
 
 utils::packages:
  - vim
  - autofs

Klient

Puppet agenten funkar direkt utan inställningar om man inte har ett annat FQDN på puppet master(se under). En sak man ska välja är om man vill köra puppet agent som ett cronjob eller som en service som hämtar ny conf automatiskt.

Har man ett annat FQDN på sin puppet master än puppet.domän.se bör man lägga till under [main] i /etc/puppet/puppet.conf

server = FQDN

Cron job

För att köra puppet agent som ett cron job skriv följande.

sudo puppet resource cron puppet-agent ensure=present user=root minute=30 command='/opt/puppet/bin/puppet agent --onetime --no-daemonize --splay --splaylimit 60'

Service

I filen /etc/default/puppet ändra till START=yes. För att starta puppet agenten och att den autostartar vid omstart.

sudo puppet resource service puppet ensure=running enable=true

Vill man ändra intervalen på hur ofta agenten frågar mastern efter ny conf. Default är 30 minuter, lägg till följande under [agent] i puppet.conf.

runinterval = 2h

Certifikat

All kommunikation görs med SSL och certifikat används för autentisering.
På klient:

sudo puppet agent --waitforcert 120 --test

På master:

sudo puppet cert list
sudo puppet cert sign <hostname>

För att autosigna certifikat så lägg till detta under [master] i puppet.conf på din puppet master.

autosign = true

Lista alla cert på puppet master:

puppet cert list -a

Ta bort klient cert på puppet master:

puppet cert clean <hostname>

Moduler

För att söka efter moduler till puppet använd forge.

Moduler installerar man på sin master och sedan använder tex hiera för att konfigurera sina klienter.

För att installera och ta bort moduler använd kommandot,

puppet module install <modulnamn>
puppet module uninstall <modulnamn>

Det är viktigt att läsa readme filen om varje modul för att förstå hur den fungerar. Den finns under /etc/puppet/modules/"modulnamn"/

Varje gång du ska använda en modul måste du kalla efter den tex under classes: i hiera.


Autofs

Modul som styr upp autofs mounts på din server.

puppet module install EagleDelta2-autofs

Exempel conf för hiera.

 ---
 classes:
 - autofs
 
 mapOptions:
  backup:
   mount: '/opt'
   mapfile: '/etc/auto.backup'
   mapcontents:
    - 'backup -fstype=nfs,auto,rw,async,hard,intr 192.168.1.200:/mnt/zfs/Backup'
   options: '--timeout=60'
   order: 01
  home:
   mount: '/home'
   mapfile: '/etc/auto.home'
   mapcontents:
    - '* -fstype=nfs,user,auto,rw,async,hard,intr 192.168.1.200:/mnt/zfs/Home/&'
   options: '--timeout=120'
   order: 02

Finns mer info att läsa om modulen på forge.

Utils

Utils är en modul som installerar paket på en node. Den har stöd för följande operativsystem. RedHat, Windows, Ubuntu, Debian, Solaris, SLES, Scientific, CentOS, OracleLinux, AIX, SLED

puppet module install ghoneycutt-utils

Exempel conf för hiera.

 ---
 classes:
 - utils
 
 utils::packages:
 - vim
 - fail2ban
 - apache2

Mer om modulen finns på forge.

Rsyslog

puppet module install saz-rsyslog

Exempel conf för hiera.

 ---
 classes:
 - rsyslog::client
 
 rsyslog::client::server: '192.168.1.205'

Mer om modulen finns på forge.