Suzieq

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Suzieq är ett open-source multi-vendor network observability tool som man kan använda för att analysera ett nätverk med hjälp av olika queries. Det finns stöd för Arista, Cisco, Juniper mm.

Skapa ett device inventory, /home/USER/suzieq_inventory.

- namespace: dc1
  hosts:
    - url: ssh://10.1.0.10 username=admin password=cisco devtype=nxos
    - url: ssh://10.1.0.11 username=admin password=cisco devtype=nxos

Sätt upp Suzieq med Docker

docker volume create suzieq-storage
docker run -itd --rm -p 8501:8501 -e TZ=Europe/Stockholm \
  -v suzieq-storage:/suzieq/parquet -v /home/USER/suzieq_inventory:/suzieq/inventory \
  --name suzieq netenglabs/suzieq:latest

docker attach suzieq
sq-poller -k -D inventory &
suzieq-gui &

Webgui når man sedan på port 8501.