Suzieq

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Suzieq är ett open-source multi-vendor network observability tool som man kan använda för att analysera ett nätverk med hjälp av olika queries. Det finns stöd för Arista, Cisco, Juniper mm.

Skapa ett device inventory, t.ex. /home/USER/suzieq_inventory.yml.

sources:
- name: device_list
 hosts:
  - url: ssh://10.1.0.10
  - url: ssh://10.1.0.11
  - url: ssh://10.1.0.12

auths:
- name: svc
 username: svc-readonly
 password: password123

devices:
- name: nxos
 devtype: nxos
 ignore-known-hosts: true

namespaces:
- name: oob
 source: device_list
 auth: svc
 device: nxos

Sätt upp Suzieq med Docker

docker volume create suzieq-storage
docker run -itd --rm -p 8501:8501 -e TZ=Europe/Stockholm \
 -v suzieq-storage:/suzieq/parquet \
 -v /home/USER/suzieq_inventory.yml:/suzieq/inventory/suzieq.yml \
 --name suzieq netenglabs/suzieq:latest

docker attach suzieq

sq-poller -I /suzieq/inventory/suzieq.yml &
suzieq-gui &

Webgui når man sedan på port 8501.