Tor

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Tor är en anonymiseringsprogram och används bla för att komma åt deep web.

Installation

Källa: https://www.torproject.org/docs/debian.html.en

Ubuntu 18.04 LTS

sudo su -
echo "deb https://deb.torproject.org/torproject.org bionic main" >> /etc/apt/sources.list
curl https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --import
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | apt-key add -
apt-get update && apt-get -y install deb.torproject.org-keyring ntp && apt-get -y install tor

Verifiera

tor --version

Konfiguration

TCP 9001 och 9030 behöver port forwardas till maskinen.

nano /etc/tor/torrc

Exempel

SwedishNSA är en non-exit tor-nod. Statistik finns på https://metrics.torproject.org/rs.html.

mv /etc/tor/torrc /etc/tor/torrc.orig
wget https://raw.githubusercontent.com/torproject/tor/master/contrib/operator-tools/tor-exit-notice.html -O /etc/tor/tor-exit-notice.html

cat<<'__EOF__'>/etc/tor/torrc
SocksPort 0 
Log notice file /var/log/tor/notices.log
RunAsDaemon 1
DataDirectory /var/lib/tor
ORPort 9001
ORPort [2001:2002:beef:ffff::11]:9001
Address swedishnsa.hackernet.se
Nickname SwedishNSA
ContactInfo Helikopter <tor AT hackernet dot se>
DirPort 9030 # what port to advertise for directory connections
DirPortFrontPage /etc/tor/tor-exit-notice.html
ExitPolicy reject *:* # no exits allowed
__EOF__

systemctl restart tor

Kolla att det kommer igång som det ska

tail -f /var/log/tor/notices.log

Torport

En torport kan vara en fysisk port eller ett nätverk som sätter allt som är inkopplat bakom tornätverket, helt transparant, vare sig man vill eller inte. Detta är ingen Transparent Proxy utan en Isolating proxy. Man behöver en maskin med två interface. Det ena behöver internetaccess och kan vara DHCP-klient. Det andra är DHCP-server för det som ska torifieras, ISC_DHCP. Stäng även av IP-forwardering för att undvika eventuella IP-läckor.

sudo apt-get -y install tor

Tor kan göra det mesta själv

sudo dd of=/etc/tor/torrc << EOF
Log notice file /var/log/tor/notices.log
VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
AutomapHostsSuffixes .onion,.exit
AutomapHostsOnResolve 1
TransPort 9040
TransListenAddress 10.0.0.1 #Interface-IPn på torporten
DNSPort 53
DNSListenAddress 10.0.0.1
EOF

Men behöver lite hjälp från iptables

sudo iptables -F
sudo iptables -t nat -F
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i p2p1 -p tcp --dport 22 -j REDIRECT --to-ports 22
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i p2p1 -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i p2p1 -p tcp --syn -j REDIRECT --to-ports 9040	
sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"

Välj det interface som är din torport. Med p22-regeln kan man ssha till hosten från "tornätet".

sudo nano /etc/network/if-pre-up.d/iptables
#!/bin/bash
/sbin/iptables-restore < /etc/iptables.rules
sudo chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables	

Välj land

Vill man gå i specifika länder kan man specca det i torrc

ExitNodes {us},{uk}