Vagrant

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Vagrant är program som skapar och konfigurerar virtuella utvecklingsmiljöer. Det kan ses som en högre nivå av virtualisering än VirtualBox, VMware, KVM och Linux Containers (LXC). Sedan version 1.6 har Vagrant inbyggt stöd för Docker containers.

Installation

Fedora

dnf install vagrant 

Providers

Vagrant gör ingen virtualisering utan det görs av en underliggande provider, t.ex. virtualbox, vmware, AWS eller docker. Virtualbox är default. En provider måste finnas tillgänglig på maskinen där vagrant ska användas. Installera virtualbox:

http://www.if-not-true-then-false.com/2010/install-virtualbox-with-yum-on-fedora-centos-red-hat-rhel/

Providers installeras som plugins och listas med. För virtualbox behövs ingen plugin.

vagrant plugin list
VMware Workstation

vagrant-vmware-workstation är en kommersiell produkt och kräver licens.

Boxes

Istället för att bygga en virtuell maskin från grunden varje gång använder Vagrant en grundimage för att snabbt klona en virtuell maskin. Dessa imagear kallas på Vagrantspråk för boxes. Att ange vilken box som ska användas för din Vagrantmiljö är alltid det första steget när du ska skapa en ny Vagrantfile. Tillgängliga boxes: https://atlas.hashicorp.com/boxes/search

vagrant box add ubuntu/trusty64 

Boxes lagras i ~/.vagrant.d/boxes/

Konfiguration

Generera Vagrantfile

mkdir vagrant && cd vagrant
vagrant init ubuntu/trusty64

Starta environment. Detta kommando startar miljö utifrån den Vagrantfile som finns det directory du kör kommandot i.

vagrant up --provider virtualbox

Anslut till den virtuella maskinen

vagrant ssh

Städa

vagrant destroy

Lista skapade vagrantmiljöer

vagrant global-status

Plugins

Det finns många plugins till vagrant. http://vagrant-lists.github.io/

vSphere

Se https://github.com/nsidc/vagrant-vsphere