Ansible

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Ansible är ett automatiseringsverktyg som hjälper till att managera din miljö. Ansible ansluter till flera hostar samtidigt och kör små program som heter "moduler" i den ordning som har specificerats i "playbooks".

“I wanted a tool that I could not use for 6 months, come back later, and still remember how it worked.” - Michael DeHaan, creator.

Är det rätt verktyg för dig? http://www.infoworld.com/article/2609482/data-center/data-center-review-puppet-vs-chef-vs-ansible-vs-salt.html

Installation

Till skillnad mot t.ex. puppet finns det inga agenter/klienter utan man installerar endast på en maskin, dvs standalone.

#Ubuntu 
sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install ansible

#CentOS/Fedora
sudo yum install ansible

#Alternativt
sudo pip install ansible

Grunder

Efter installation är det dags att sätta ihop sin inventory-fil. Där listar och grupperar man alla hostar som man ska jobba med, se nästa stycke. Förslagsvis använder man inte IP-adresser utan namn i DNS/hosts-fil för att hitta rätt. Det behöver också fixas SSH-nycklar på alla hostar så att ansible kan autentisera sig på hostarna utan lösenord. Se Jumpgate för hur man genererar nycklar och skickar ut. Har man olika användarnamn på maskinerna man ska in på kan man specificera det i sin inventory-fil men för att hålla den så ren som möjligt kan det också göras i ~/.ssh/config, se Jumpgate.

Konfiguration

I ditt inventory läggs alla maskiner till och finns default i: /etc/ansible/hosts

#[all] gäller alla
cacti
ns02
beeswarm:2222

[dbservers]
dbsrv1
dbsrv2

[webservers]
websrv1
websrv2

Moduler

http://docs.ansible.com/modules_by_category.html

ansible -m [modulnamn] all
ansible -m shell -a 'free -m' host1:host3

Testa så att det funkar. Ping-modulen loggar in på maskinerna och kör ping 127.0.0.1, output blir success eller fail.

ansible all -m ping

Default används SSH-nyckel för autentisering, för pw-fråga istället lägg till: -k

Playbooks

En playbook är en uppsättning instruktioner skrivna i yaml. Yaml är lättläst för oss människor.

ansible-playbook -i inventory_file dinplaybook.yml

Exempel på playbook:

---
- hosts: all
 sudo: true
 tasks:
 - name: install apache2
  apt: 
   pkg: apache 
   state: present 
   update_cache: true
 - name: start service
  service: 
   name: apache2 
   state: started

Om man har angett hosts i playbooken behövs de inte anges när man kör kommandot. Annars kan man specificera enskilda hosts.

ansible-playbook -l host5 apache.yml

Kolla vilka hostar som eventuellt skulle beröras

ansible-playbook playbook.yml --list-hosts

Sudo

ansible-playbook apache.yml -K #--ask-sudo-pass

Ladda upp filer

Man kan ladda upp lokala filer i tasken.

  - name: Upload default index.html for host
   copy: src=localfiles/index.html dest=/var/www/html/ mode=0644

Ladda ner filer

  - name: Download file from website
   get_url: url=http://hackernet.se/file.htm dest=/var/www/html/index.html

Roller

Med roller kan man kalla på variabler, tasks och handlers som är fördefinierade. Det kräver att man har en filstruktur för det.

mkdir -p /etc/ansible/roles/

YAML

Yaml använder mellanslag som delimiter, använd ej tab.

---
- hosts: [target hosts]
 remote_user: [yourname]
 tasks:
  - [task 1]
  - [task 2]

handlers:
Handler är samma sak som task fast körs bara om de blivit kallade på av en notify. Notify läggs i en task.

tasks:
 - [task 1]
  notify:
   - restart apache

handlers:
 - name: restart apache
  service: name=apache state=restarted

vars_prompt

vars_prompt:

- name: "Password"
 prompt: "Enter password"
 private: yes

...
 password: "{{Password}}"
...

Templates

Bygg och testa jinja-templates: https://td4a.now.sh/

Vault

Med vault kan man skydda sina lösenord och nycklar med assymetrisk AES-kryptering.

ansible-vault create vault.yml
ansible-vault edit vault.yml
ansible-playbook vault.yml --ask-vault-pass