Jumpgate

From HackerNet
Jump to: navigation, search

En jumpgate kan användas för att öka säkerheten men också för att förenkla maskinhantering genom att ha ett enda ställe man loggar in på och kan managera övriga resurser.

Grundläggande

Grundläggande för en jumpgate är att ha en kompetent terminal multiplexer, t.ex Tmux.

Screen

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get -y install screen

cat <<'__EOF__'>> .screenrc
defscrollback 10000
term xterm-256color
termcapinfo xterm* ti@:te@
altscreen on
nethack on
hardstatus alwayslastline
shelltitle 'bash'
hardstatus string '%{gk} %H [%{wk}%?%-Lw%?%{=b kR}(%{W}%n*%f %t%?(%u)%?%{=b kR})%{= w}%?%+Lw%?%? %{g} ] %{W}'
screen -t $ 0
screen -t $ 1 htop
screen -t bash 2 
select 0
__EOF__

Ännu mer grundläggande är att ha en automagisk screen som alltid ställer upp vid login.

cat <<'__EOF__'>> .bashrc
if [ -z "$STARTED_SCREEN" ] && [ -n "$SSH_TTY" ]
then
 case $- in
  (*i*)
   STARTED_SCREEN=1; export STARTED_SCREEN
   mkdir -p -- "$HOME/lib/screen-logs"
   screen -R -D -S main ||
    echo "Screen failed! continuing with normal bash startup"
 esac
fi
__EOF__

Tmux

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get -y install tmux

Attacha automatiskt till din tmux session vid inloggning.

if -z "$TMUX" ; then
  tmux has-session &> /dev/null
  if [ $? -eq 1 ]; then
   exec tmux new
   exit
  else
   exec tmux attach
   exit
  fi
fi

Keep-Alive
Håll SSH-sessioner vid liv genom att skicka ett litet paket med jämna mellanrum.

echo "  ServerAliveInterval 120" | sudo tee -a /etc/ssh/ssh_config

SSH Autentisering

För att göra inloggning mot andra maskiner smidigare kan man använda sig av SSH-nycklar som autentisering. Och för att göra det mindre smidigt se Google Authenticator.

Först måste man skaffa sig nyckelpar man kan distribuera till övriga hostar. Detta görs endast en gång.

ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-keygen -t ecdsa -b 521

Sedan skicka ut nyckeln till hostarna med:

ssh-copy-id 192.168.0.10

Om ssh-copy-id ej finns tillgängligt

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user@192.168.0.10 "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

Alternativt skicka med den vid automatiserad PXE-installation.

Användarnamn

För att slippa skriva olika användarnamn beroende på host kan man lägga in dem så de autoanvänds vid anslutning.

dd of=~/.ssh/config << EOF
Host server1
User root

Host 192.168.0.1
User elnacho

Host fw02
User admin
ServerAliveInterval 60
EOF

Login Notification

Sshd kan trigga script via PAM, t.ex. om man vill få en notis i slack när någon loggar in på en server.

echo "#sshd login notify slack, $(date)" | sudo tee -a /etc/pam.d/sshd && \
echo "session optional pam_exec.so /usr/sbin/sshd-login_notify-slack.sh" | sudo tee -a /etc/pam.d/sshd
sudo dd of=/usr/sbin/sshd-login_notify-slack.sh << EOF
#!/bin/bash
if [ "$PAM_TYPE" != "close_session" ]; then
  WEBHOOK_URL="https://hooks.slack.com/services/0FTBMMLJ/EWUYGN2J/aGq3nW2PjrNcPdhxxx"
  SERVER="$(hostname)"
  PAYLOAD=" { \"text\": \"$PAM_USER logged in to $SERVER from remote host: $PAM_RHOST.\" }"
  curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d "$PAYLOAD" "$WEBHOOK_URL"
fi
exit
EOF
sudo chmod +x /usr/sbin/sshd-login_notify-slack.sh

Testa

PAM_USER=test PAM_RHOST=1.2.3.4 PAM_TYPE=open_session /usr/sbin/sshd-login_notify-slack.sh

Bastion

En bastion fungerar som en reverse proxy för SSH-servrar. Komponenten som behövs är SSH Agent Forwarding och finns inbyggt i OpenSSH. För att göra hoppet genom proxyn transparent måste SSH-nycklar användas för autentisering. DNS-uppslag på alla maskiner måste fungera.

Ssh-bastion.png

nano ~/.ssh/config
Host inside-server
 ProxyCommand ssh user@bastion -W %h:%p

Host bastion
 IdentityFile ~/.ssh/rsa_private_key
 ForwardAgent yes

.bashrc

.bashrc är en fil som körs varje gång bash laddas. I denna filen kan du skriva egna kommandon som du kan köra i kommandoprompten.

Extract
Skriv extract <filnamn> för att packa upp en fil.

 extract () {
  if [ -f $1 ] ; then
    case $1 in
      *.tar.bz2)  tar xvjf $1  ;;
      *.tar.gz)  tar xvzf $1  ;;
      *.bz2)    bunzip2 $1   ;;
      *.rar)    unrar x $1    ;;
      *.gz)    gunzip $1   ;;
      *.tar)    tar xvf $1   ;;
      *.tbz2)   tar xvjf $1  ;;
      *.tgz)    tar xvzf $1  ;;
      *.zip)    unzip $1    ;;
      *.Z)     uncompress $1 ;;
      *.7z)    7z x $1    ;;
      *)      echo "don't know how to extract '$1'..." ;;
    esac
  else
    echo "'$1' is not a valid file!"
  fi
 }