Cisco EIGRP

From HackerNet
Jump to: navigation, search

EIGRP är ett avancerat distance vector routingprotokoll. Det är utvecklat av Cisco och har varit helt properitärt men är sedan 2013 släppt, dock bara som Informational RFC. EIGRP använder ett eget IP-protokoll (88) på lager 4, Reliable Transport Protocol. Det finns flera skillnader som gör EIGRP avsevärt mycket bättre än legacy-protokollet IGRP. IGRP stödjer inte VLSM, discontiguous networks, manuell summering eller grannskap. Det kan uppstå routing loopar, konvergerar långsamt och retransmittar inte tappade paket. IGRP fattar inte heller 0.0.0.0/0 som en default route. För topologiuträkningar används DUAL och EIGRP använder både unicast och multicast. Kolla versioner på EIGRP-komponenter: show eigrp plugins

Type: Distance Vector

Algorithm: DUAL

AD: 90, 170

Protocols: IP

Packets: 7

Packets

EIGRP använder 7 olika typer av RTP-paket för att kommunicera. EIGRP-paket byggs med TLV:er för att göra det flexibelt. Förutom route entries innehåller de även fält för DUAL-processen, multicast-sekvensering och IOS-version.

 • Hello: Skickas till multicast 224.0.0.10/FF02::A var 5:e sekund för keepalive samt innehåller grundläggande info så som AS, IP-nät, K-värden, authentication för att grannskap ska kunna upprättas.
 • Acknowledgement: De flesta typer av paket är viktiga att de kommer fram som de ska, därför finns det en Acknowledgement-mekanism i EIGRP. Följande pakettyper kommer att besvaras med en Ack: Update, Query, Reply, SIA-query och SIA-reply. Pga detta kallas de paketen för Reliable Packets. Acknowledgement skickas alltid med unicast och om det är ett Hello-paket så är det ett tomt Hello som endast innehåller sekvensnumret för Acken. Det går även att skicka med sekvensnumret för acken med andra paket, t.ex. om en router både behöver skicka en uppdatering och acka ett paket kan det göras i samma utskick. Alla paket kan användas för Ack sålänge de är unicast.
 • Update: Under den första fasen i ett grannskap när hela databasen ska utbytas används unicast. Därefter används multicast, förutom på point-to-point och med statiska grannar. Alla Updates ackas.
 • Query: Med Query-paket kan en router ta hjälp av sina grannar för att hitta bästa routen till en destination. Det skickas default ut med multicast på multiaccess-segment. Om en granne inte ackar Queryn kommer Queryn att skickas till den med unicast. Det är även unicast på point-to-point-länkar eller ifall man har manuellt konfigurerade grannar.
 • Reply: Används som svar på Query-paket och innehåller info om distance till det som har frågats efter.
 • Stuck-in-Active Query: Om en granne tar lång tid på sig att svara på en Reply kan man ta reda på om grannen är död eller jobbar på Replyen genom att skicka en SIA-Query. En SIA-Query kommer alltid att svaras på omedelbart även om det sker routing-omräkningar.
 • Stuck-in-Active Reply: Ett svar på en SIA-Query kallas SIA-Reply och får man tillbaka ett sånt vet man att grannen lever och då resettas timern för computation, detta ger grannen lite mer tid. Man kan konfigurera hur länge en route kan vara aktiv, default är 3 minuter:
timers active-time <minutes>
show eigrp protocols | i Active

Verify

show ip eigrp traffic

Default får 50% av interfacebandbredden användas för EIGRP-trafik.

ip bandwidth-percent eigrp 100 50

Path Selection

Computed Distance: den totala metricen för att nå destination via en särskild granne, dvs reported distance från granne plus distance till grannen.

Feasible Distance: en "notering" av den lägsta kända computed distance sedan routens senaste övergång från Active till Passive. FD behöver med andra ord inte nödvändigtvis vara samma som nuvarande CD. FD har routrarna koll på lokalt för att säkerställa loopfria vägar, det skickas aldrig till någon annan.

Advertised/Reported Distance: hur långt en granne rapporterar (metric) att det är till en destination router, dvs grannens bästa väg.

Feasibility Condition: Om FD är satt till t.ex. 2000 så vet routern att någongång fanns det en gångbar och loopfri väg till destination med distance så lågt som 2000. Det betyder att alla grannar som tillhandahöll denna väg måste ha varit ännu närmare destinationen, dvs RD måste ha varit lägre än 2000. Alla grannar som hade distance 2000 eller lägre måste ha varit säkra att använda eftersom de aldrig skulle skicka tillbaka det, varken direkt eller via någon annan. Om RD är mindre än FD så vet man att det är en loopfri väg. Detta är en requirement som måste uppfyllas för att en route ska kunna hamna i routingtabellen.

Successor: de bästa routesen och som hamnar i routingtabellen. Default är detta de med lägst metric och som uppfyller feasibility condition.

Feasible Successor: alternativa (inte de bästa) routes som uppfyller feasibility condition. EIGRP får använda dessa men gör inte det default.

Kolla CD, FD och RD.

show ip eigrp topology

Kolla grannar som inte uppfyller feasibility condition.

show ip eigrp topology all-links

DUAL

När EIGRP tappar en successor kollas det genast i topologitabellen efter en Feasible Successor. Finns det en blir den successor och det meddelas till övriga grannar. Detta kallas local computation och går fort samt är CPU-snålt. Finns det däremot ingen skickas det ut queries till alla grannar efter alternativa vägar. Routen blir aktiv och detta kallas diffused computation. Har grannen kännedom om en annan path svarar den på queryn men om den inte har det får den i sin tur fråga sina grannar, och så vidare. Om mottagande router inte har några andra grannar att fråga svarar den direkt med metric satt till inifinty. En route är aktiv tills alla har svarat. Det bästa sättet att lösa Stuck-in-Active problem är en strukturerad IP-plan för att kunna summera manuellt så mycket som möjligt. Ju mer summering ju mindre måste EIGRP jobba vid konvergens.

show ip eigrp topology active

Stuck in active?

debug eigrp packet terse

Med named mode kan slå graceful restart för stuck-in-active neighbors.

address-family ipv4 as 100
 soft-sia

Metrics

EIGRP använder flera typer av metrics, så kallade component metrics. De klassiska är bandwidth, load, delay, reliability, MTU och hop count. De första fyra kan användas för att räkna fram composite metric aka cost eller distance.

Bandwidth: är en statisk metric som sätts per interface med bandwidth-kommandot. Sätter man ingen bandwidth manuellt så kollar routern på vad ethernet har länkat upp i. För att räkna ut bandwidth-metricen till en destination tar man den lägsta bandwidthen längst vägen. Man jämför vad grannen har skickat för bandwidth med ens egen bandwidth till den grannen och använder det lägre värdet till DUAL samt vidareannonsering. På så sätt känner man till den lägsta bandbredden längs vägen. Det är inte rekommenderat att påverka path selection med hjälp av manuell bandwidth-konfiguration i produktionsmiljö!

interface gi0/3
 bandwidth <kbps>

Load: är ett dynamiskt värde som IOS sätter på interface. Eftersom ingress och egress kan vara olika lastade hålls två skilda värden för detta. För att räkna på detta till composite metric används högsta Txload, routern jämför värdet den får in med sin Txload på det interfacet och väljer det högre värdet. Det triggas ingen uppdatering ifall load plötsligt skulle ändras. Denna metric används ej default.

show interface gi0/3 | i load

Delay: är en statisk metric som sätts per interface med delay-kommandot. Detta är inget som dynamiskt ändras, t.ex. utifrån paketstorlek, utan är en uppskattning av genomsnittlig fördröjning. Sätter man inte detta manuellt så assignar IOS ett värde på varje interface. För att räkna ut totalen till en destination så adderar man värdet man får av sin granne med delayen på interfacet till grannen, dvs all delay längs vägen adderas ihop. Med klassisk metric kan detta ha 1-167772214 tiotal mikrosekunder. 167772215 är infinite distance och med detta kan man annonsera ut unreachable network. Det är så man löser Split Horizon with Poisoned Revered och withdrawing a route, man skickar det med delay 167772215 tiotal mikrosekunder.

interface gi0/3
 delay <tens of microseconds>
show interface gi0/3 | i DLY

OBS Output är i microseconds.

Reliability: är ett dynamiskt värde som IOS sätter på interface. 255 är högsta och betyder 100% reliability. Detta skickas med i EIGRP-paketen och det lägsta värdet är det som gäller till composite metric, dvs man jämför värdet man får in med det man själv har på det interfacet. Dock triggas ingen uppdatering ifall reliability plötsligt skulle ändras. Denna metric används ej default.

show interface gi0/3 | i reliability

MTU skickas med i EIGRP-paketen men används ej på något sätt.

Hop Count: används som en säkerhetsmekanism. Går hop count över 100 (default) så är det unreachable vilket gör att oändliga loopar ej uppstår. Det används ej på något sätt för path selection eller composite metric.

Composite metric
Kolla composite och alla component metrics för ett prefix.

show ip eigrp topology 10.2.2.0/28 | b Composite
   Composite metric is (130816/128256), route is Internal
   Vector metric:
    Minimum bandwidth is 1000000 Kbit
    Total delay is 5010 microseconds
    Reliability is 255/255
    Load is 1/255
    Minimum MTU is 1500
    Hop count is 1

Wide Metrics
Det finns Classic metrics och Wide metrics. De gamla metricen fungerar för hastigheter upp till 1Gbps eftersom då är bandwidth satt till högsta värdet och delay till det lägsta. Detta leder till att classic metrics inte kan skilja på t.ex. 1G och 10G. Wide Metrics löser detta och stöds i Named Mode och om det används är Metric Version = 64bit samt att det finns en K6.

show ip protocols | i Metric

Eftersom wide metrics kan producera metrics som är större än 32-bitar och RIBen stödjer metrics upp till 32-bitar dividerar man det med 128 innan det hamnar i RIBen samt presenteras av IOS show-kommandon. Detta går att ändra per adressfamilj.

address-family ...
 metric rib-scale 128

Throughput: (bandwidth) fungerar på exakt samma sätt men nu är referensbandbredden 655.36 Tbps.

Load: Samma som classic.

Latency: (delay) fungerar på samma sätt men nu används picosekunder istället för mikrosekunder.

Reliability: Samma som classic.

MTU: Samma som classic.

Hop Count: Samma som classic.

Extended Metrics: reserverad för framtida extensions. Finns Jitter, Energy och Quiescent Energy men de används inte.

Computation formula

 • k1 = bandwidth
 • k2 = load
 • k3 = delay
 • k4 = reliability
 • k5 = MTU

Simplified default metric, legacy = 256 * (10^7/bandwidth + delay/10)
Simplified default metric, wide = 65536 * (10^7/bandwidth + delay/1000000)

show eigrp protocols | i Metric

Ändra vilka metrics som ska användas för EIGRP-processen

metric weights 0 1 0 1 0 0

Konfiguration

Ändrar man AD kommer alla grannskap att droppas och sättas upp på nytt.

router eigrp 100
 distance eigrp 90 170

Logging av neighbor changes är på default

show ip eigrp events type

Modernare konfigurationsformat

 eigrp upgrade-cli

Router ID
Alla EIGRP-instanser måste ha ett router id, dock kan flera processer ha samma 32 bitars nummer (till skillnad från OSPF). Från början användes RID för att förhindra routingloopar vid multipoint redistribution eftersom man skickar med sin RID med de externa routes som man annonserar in i EIGRP och på så sätt identifierar det originating router. Har alla redistributionsroutrar samma RID blir det ingen loop eftersom om man får in en route med samma RID som man själv har discardas den. Numera används det också för intern EIGRP och man kan alltid se Originating router på alla prefix.

ID väljs enligt följande ordning och interfacen behöver inte vara nåbara eller ha något med EIGRP att göra utan alla interface jämförs.

 1. router-id kommandot
 2. Högsta IP-adressen på ett no-shut loopback interface
 3. Högsta IP-adressen på ett no-shut interface

ID ändras endast när processen startas om eller router-id-kommandot körs men alla grannskap resettas vid RID-byte.

show eigrp protocols | i Router-ID

Kolla om routes droppas pga duplicate RID

show eigrp address-family ipv4 events

Debug

debug eigrp packets hello
debug eigrp fsm

Adjacency

EIGRP upptäcker grannar dynamiskt och AS, K-values och authentication måste matcha. Så fort man slår på EIGRP på ett interface börjar det skickas Hello-paket till multicast 224.0.0.10/FF02::A var 5:e sekund. Så fort ett Hello har tagits emot sätts grannen i pending state för att man inte ska acceptera routing-uppdateringar innan man är säker på att det finns bidirectional connectivity. Om det finns en EIGRP-router på andra sidan kommer den att svara med ett Hello, sedan skickas en null update som har satt initialization bit för att signalera att dra igång initialization process. Då kommer en null update med init bit skickas tillbaka som även ackar den första. När sedan den andra updaten har ackats går grannskapet till "Up" och databassynkroniseringen drar igång. När den är klar kommer endast inkrementella uppdateringar att skickas i fortsättningen. log-neighbor-changes är påslaget default.

Interface vars IP-adress träffas av network-kommandot blir EIGRP-enabled.

network [ip-address] [wildcard-mask]

Designate passive interfaces. Passive interfaces stoppar grannskap och därmed inlärning av routes.

passive-interface default
no passive-interface gi2
show ip eigrp interfaces detail

Det går även att ändra timers per interface. Hold time säger hur länge en router maximalt ska vänta mellan två EIGRP-paket från en granne. Kommer inget paket blir grannen unreachable och DUAL informeras. Default är denna tid tre gånger Hello interval, dvs 15 eller 180 sekunder beroende på interfacetyp. Hold time ändras dock inte automatiskt ifall man ändrar Hello time. Notera att detta inte är en inställning som används lokalt utan ett "advertised value", om man sätter hold time lägre än hello time kommer grannar att flappa.

int gi0/0
 ip hello-interval eigrp 100 <sekunder> 
 ip hold-time eigrp 100 <sekunder>
show ip eigrp 100 interfaces detail | i time

Vissa nätverk stödjer inte broadcast eller multicast då måste man manuellt konfigurera grannar och unicast används. När man konfigurerar en granne så disableas multicast på det interfacet som används för unicasten. Det går därför inte att kombinera unicast- och multicastgrannskap på ett delat segment.

router eigrp 10
 neighbor 10.0.1.1 gi0/0 

Verify

show ip eigrp neighbor

Outputen innehåller flera tal.

 • H (Handle): lokalt löpnummer för grannar.
 • SRTT (Smooth Round Trip Time): tid det tar att få tillbaka en ACK från granne, i millisekunder.
 • RTO (Retransmit Time Out): hur länge eigrp väntar på ack innan ett paket i kön skickas om, i millisekunder. Efter 16 omskickade paket utan ack blir det RETRY LIMIT EXCEEDED.
 • Q Cnt Num: paket som inte har ackats hamnar i kön. Detta är 0 i ett stabilt nätverk.

Om en router skickar en multicast-uppdatering som inte ackas av någon kommer den att vänta RTO och sedan skicka en sequence TLV som instruerar den routern att inte lyssna efter multicast-paket mer. Sedan skickar den allt med unicast till den grannen tills den har ackat ifatt och då skickas återigen en sequence TLV som säger att den ska lyssna på multicast igen.

Route hold-timer bestämmer hur länge NSF-routrar som kör EIGRP ska hålla routes för inaktiva grannar.

timers graceful-restart purge-time 60

Authentication

MD5 authentication måste matcha för grannskap. Med Named mode finns även stöd för SHA-256.

interface [interface]
 ip authentication mode eigrp md5
 ip authentication key-chain eigrp [ASN] [name-of-chain]

Key rotation
Key chain kan innehålla flera nycklar men endast lägsta aktiva nyckeln används i EIGRP Hellos, Key ID måste därmed matcha.

key chain ROTATION
 key 10
 key-string CISCO10
 accept-lifetime 00:00:00 Jan 1 1993 00:15:00 Jan 1 2030
 send-lifetime 00:00:00 Jan 1 1993 00:05:00 Jan 1 2030
 key 20
 key-string CISCO20
 accept-lifetime 00:00:00 Jan 1 2030 infinite
 send-lifetime 00:00:00 Jan 1 2030 infinite

show key chain

Troubleshoot

 • Uncommon subnet: de sitter inte i samma subnät.
 • K value mismatch: måste vara samma på båda sidor.
 • AS mismatch: måste vara samma på båda sidor.
 • Layer 2 issues.
 • Access-list issues.
 • NBMA.
 • Authentication issues.
 • Secondary addresses.
ping 224.0.0.10

Subnet mask behöver inte matcha för att grannskap ska bildas men däremot blir topologitabellen felaktig vilket kan ställa till det routingmässigt.

Clearing routing process. Behöver göras vid t.ex. byten av K-values.

clear ip eigrp neighbors

Unequal-Cost Load Balancing

Att det är möjligt med unequal-cost LB i EIGRP är pga att det finns feasible successors. De har inte bästa vägen till destination men de är garanterat loopfria. Variance multiplicerat med lowest metric blir gränsen för hur dålig metricen får vara för att pathen ändå ska kunna användas för load-sharing. Dvs variance säger hur många gånger sämre en path får vara för att användas. För att ta reda på andelen trafik som går över en viss länk måste man räkna högsta installerade metricen delat med metricen på alla paths som används för närvarande och skriva ihop dem för att få respektive andel.

router eigrp 100
 variance <multiplier>
 maximum-paths 4 #Max är 32
 traffic-share balanced

Default är variance 1 och det betyder equal-cost load balancing. Det går även begränsa antalet parallella paths som används. Använd traffic-share balanced (som är default) annars blir det equal-cost LB ändå.

show ip protocols | i Maximum

Verifiera per IP

show ip route 90.0.0.1 | i share

Summarization

Man kan manuellt aggregera routes var som helst eftersom EIGRP är ett distance vector routingprotokoll (auto-summary är avstängt default sedan IOS 15 och bör aldrig användas). När en summary route annonseras ut måste den finnas i routingtabellen för att undvika att det forwarderas trafik för destinationer i summeringen som det inte finns någon mer specifik route för så det skapas automatiskt en null route med AD 5. Denna distance går att ändra i named mode med summary-metric under topology base men sätt ej 255 då kommer inget att annonseras ut om inte samma route kommer ifrån någon annan källa. Detta går därmed att nyttja som conditional advertisment. För metric till summary route väljs den lägsta metricen bland component routsen som ingår i summaryn. Försvinner den component routen måste alla gås igenom igen för att välja en ny och skicka ut, detta kan vara CPU-intensivt ifall det finns många component routes. För att undvika detta kan man ställa en fast metric på varje summary, detta görs under topology base med summary-metric också.

Summarization med EIGRP innebär en gräns för Queries eftersom en granne till en router som summerar inte känner till de mer specifika näten och när en router får in en Query för ett nät som inte finns i topologitabellen så skickas det direkt tillbaka en Reply med unreachable. Detta gör att en Query aldrig floodas vidare vilket leder till att load och konvergeringstid minskar. En Query modifieras inte heller någonstans.

Eftersom det är ett distance vector routingprotokoll görs summary per interface. Classic mode

interface gi2
 ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.0.0

Leak-map

access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.0
route-map LEAK permit 10
 match ip address 1
int gi2
 ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.0.0 leak-map LEAK

Finns det ingen route-map än som heter LEAK kommer endast summeringen att annonseras.

Verify

show ip protocols | s Summ
show ip route eigrp | i Null

Poisoned Floating Summarization

router eigrp 100
 summary-metric 10.1.0.0/23 distance 255

Default route

Annonsera en default route ut på ett interface, inget annat kommer att skickas på detta interface.

interface gi2
 ip summary-address eigrp 100 0.0.0.0 0.0.0.0

Acceptera default routing information, detta är på default.

default-information allowed

Acceptera endast default route från specifik källa

access-list 6 permit 10.0.0.0
router eigrp 100
 default-information in 6

Skicka ej default route

no default-information allowed out

Legacy

router eigrp 100
 network 10.0.0.0
 ip default-network 10.0.0.0

Convergence

Optimization & Scalability. Detecting, notifying, calculating and installing new routes.

Stub Routing

Stub routing är designat för att göra EIGRP mer skalbart och stabilt. Det används vanligtvis i hub-and-spoke topologier och konfigureras endast på spokes. Då kommer spoke att lägga till en ny TLV i Hello-paketen som säger stub router status. Det gör att spoken aldrig kommer att annonsera ut något som den lär sig av någon EIGRP-granne för att inte kunna riskera att bli Feasible Successor för något nätverk. Det enda den annonserar ut är det man specificerar. I och med att grannarna till en stub känner till att den är en stub router kommer de aldrig att skicka EIGRP-Queries. Men en stub router skickar ut Queries som vanligt. Det kan dock komma in Queries ändå, t.ex. en gammal IOS-enhet som inte känner till stub kommer fortfarande skicka Queries eller om alla routrar på ett segment är stub kommer det att skickas Queries som om ingen var stub. När en Query kommer in behandlas den som vanligt om det som Queryn handlar om faller inom det som är tillåtet för stub routern. Gör det inte det så kommer det ändå att besvaras men med infinite metric oavsett om routern känner till nätverket eller ej. Har man ett mixat segment kommer EIGRP endast att skicka Queries till icke-stubs antingen genom att unicasta till icke-stubs eller så kommer Conditional Receive mode användas, det beror på antalet icke-stubs på segmentet.

Fördelar med Stub är att man undviker suboptimal routing i hub-and-spoke topologier, routrar med dålig bandbredd blir aldrig transit router och antalet Queries reduceras vilket leder till snabbare konvergens och mindre SIA. Defualt för stub är (CONNECTED SUMMARY ) och grannskap resettas vid omkonfiguration.

router eigrp 100
 eigrp stub ?
  connected  
  receive-only 
  redistributed 
  static 
  summary 

Undantag läggs med en leak-map. Man får hålla koll på route-aggregeringar när man kör stub för de mer specifika routsen annonseras default.

 router eigrp 100
 eigrp stub leak-map NAME

Verify

show ip protocols | i EIGRP|Stub
show eigrp address-family ipv4 100 neighbors detail | i Stub
show ip eigrp neighbors detail

Fast Reroute

EIGRP använder DUAL för att räkna fram successors och feasible successors där successor används som primary path och feasible successors som repair paths eller LFAs. EIGRP har alltid haft backup paths för snabb konvergens men det LFA FRR ger är en möjlighet att styra vilka backup paths som ska användas, detta kan göras per primary path per prefix. Man kan t.ex. sätta regler för att inte använda LFAs där outgoing interface, linecard eller SRLG är samma. EIGRP använder alltid prefix-based LFAs.

Named mode only

address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
 topology base
 fast-reroute per-prefix all

ECMP använder alla equal cost paths men för att kontrollera vilka LFAs som används kan man stänga av load-sharing och istället låta FRR använda tie-breaking rules.

 fast-reroute load-sharing disable
 fast-reroute tie-break linecard-disjoint 2

Verify

show ip eigrp topology frr 

BFD

Se BFD

router eigrp 100
 bfd interface gi2  #Enable BFD on specific interface
 bfd all-interfaces #Enable BFD on all interfaces

Filtering

Med EIGRP går det att filtrera routes på många olika sätt. T.ex. kan router-id användas för att filtrera bort routes från en viss granne. När man applyar en distribute-list under EIGRP-processen skickas en ROUTE FILTER CHANGED och grannskapet resettas för att topologitabellen ska synkas om.

Prefix-Lists

ip prefix-list FILTER seq 5 deny 172.16.10.0/24
ip prefix-list FILTER seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
router eigrp 100
 distribute-list prefix FILTER in

Det går även använda prefix-listor för att filtrera på neighbor (gateway).

ACL

Standard

access-list 3 deny 30.0.0.0
access-list 3 permit any
router eigrp 100
 distribute-list 3 in gi0/0

Extended

access-list 103 deny ip host 10.0.0.10 host 172.20.1.0
access-list 103 deny ip host <next-hop> host <prefix>
access-list 103 permit ip any any
router eigrp 100
 distribute-list 103 in gi0/0

Administrative Distance

Per prefix filtering med AD (255 = UNKNOWN)

access-list 7 permit 20.0.0.0
router eigrp 100
 distance 255 0.0.0.0 255.255.255.255 7

Träffar alla grannar

AD för internal routes går att ändra per prefix men ej external.

Route Map

Med route-maps kan man matcha på metrics, tags och acler.

route-map RM deny 10
 match tag 4
route-map RM permit 20
router eigrp 100
 distribute-list route-map RM in

Prefix Limit

Per process

maximum-prefix 1000

Max antal prefix från granne.

neighbor 10.0.1.1 maximum-prefix 100

Övrigt
Ändra hop-count limit. Prefix med högre hop-count kommer att filtreras ut.

metric maximum-hops 2

Med Offset Lists kan man addera metric (Delay) när routes kommer in eller skickas ut. Det fungerar med EIGRP men är inte rekommenderat pga komplexiteten hos EIGRPs metric, det finns andra enklare sätt att manipulera routes.

Redistribution

För redistribution måste man sätta en seed metric eftersom default är infinity. Man kan sätta samma router-id på två EIGRP-routrar för att blockera ut externa routes vid redistribution för att undvika loopar.

router eigrp 100
 default-metric 1000000 10 255 1 1500

Static
Med static och connected behövs ingen seed metric.

redistribute static

RIP

redistribute rip metric 1500 100 255 1 1500

OSPF

redistribute ospf 1

Route flapping kan upptäckas genom att kolla events, 500 lines hålls i minnet.

show ip eigrp events

Route-tag notation dotted decimal

eigrp default-route-tag #internal only
show route-tag list

Wide metrics
När man kör named mode måste man tänka på vilken metric man sätter när man redistribuerar. Följande exempel kommer inte att fungera eftersom named mode använder wide metrics och då kommer denna redistribution resultera i infinity metric och inget kommer att annonseras i EIGRP, utan man måste sätta något mer realistiskt.

redistribute ospf 1 metric 1 1 1 1 1

EIGRPv6

Det finns några skillnader mot klassiska IPv4-EIGRP värda att notera. Man måste no shuta EIGRP-processen för att den ska starta. Default route kan endast annonseras med hjälp summarization eller redistribution. Unequal-cost load balancing stöds för närvarande inte med IPv6 EIGRP pga CEF-begränsningar. Defualt så sätter routern alltid sig själv som next-hop, även när routes annonseras ut på samma interface som de kom in på, detta går att stänga av med no ipv6 next-hop-self eigrp.

ipv6 unicast-routing
ipv6 router eigrp 1
 eigrp router-id 2.2.2.2
 maximum-paths 16 #Max är 32
 no shutdown

Per interface

interface gi2 
 no ip address 
 ipv6 address 2001::2/64 
 ipv6 eigrp 1

 ipv6 authentication mode eigrp 1 md5
 ipv6 authentication key-chain eigrp 1 EIGRPV6
 ipv6 summary-address eigrp 1 2001::/64 leak-map LEAKS

leak-map för IPv6 summary är en relativt ny feature

Verify, finns både gammal och ny syntax för show-kommandona.

show ipv6 route eigrp
show ipv6 eigrp interfaces
show ipv6 eigrp 100 interfaces detail | i Hello|Split|Authentication

show eigrp address-family ipv6 neighbors
show eigrp address-family ipv6 topology

Named mode

Om IOS stödjer Named Mode är det rekommenderat att använda det (IOS fr.o.m. 15.0(1)M). Detta ändrar inte på något sätt hur EIGRP fungerar (förutom wide metrics!) utan är endast ett annat mer konsekvent sätt att konfigurera det på. Man kan på samma router ha Classic och Named EIGRP-instanser samtidigt. Alla kommandon läggs nu under router eigrp <namn>, även sånt som förut låg på interfacen t.ex. timers, summarization och Split Horizon. Lägger man EIGRP-konfiguration på interfacen kommer den att ignoreras. EIGRP använder automatiskt wide metrics om andra sidan också kör named mode.

Konfigurationen är uppdelad i tre sektioner.

Address Family section

router eigrp HACKER
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
 eigrp router-id 1.1.1.1
 network 10.0.0.0 0.0.0.255

 address-family ipv4 unicast vrf EXAMPLE autonomous-system 101
 eigrp router-id 1.1.20.1
 network 10.0.20.0 0.0.0.255

OBS med address-family ipv6 unicast så enableas alla ipv6-interface för EIGRP automatiskt.

Per-AF-interface section

 af-interface default
 passive-interface
 bfd
 exit-af-interface
 !
 af-interface Gi3
 no passive-interface
 authentication mode hmac-sha-256 SECRET_KEY
 summary-address 10.10.0.0/24
 exit-af-interface

Per-AF-topology section
Base är det som finns om man inte slår på Multi Topology Routing.

 topology base
 redistribute connected
 distance eigrp 90 170
 exit-af-topology

Automagically convert classic EIGRP configuration into Named EIGRP configuration.

eigrp upgrade-cli

Show commands har också ny syntax

show eigrp address-family ipv4 ?

Man kan också tagga routes. För att ändra format finns den globala inställningen: route-tag notation dotted-decimal

eigrp default-route-tag 1.2.3.4

Add-Path

Fr.o.m. IOS 15.3(2)T har EIGRP stöd för tillägget Add-Path som låter en router skicka ut uppdateringar som innehåller flera equal-cost vägar till samma destination. Detta är användbart i DMVPN-setuper där flera branch offices är dual homed. För att kunna skicka ut multipla routes måste de finnas i routingtabellen samt att Split Horizon är avstängt på multipoint tunnel-interfacet mot alla spokes.

Detta går bara att konfigurera i named mode och sätts per interface.

af-interface Tunnel0
 no split-horizon 
 no next-hop-self
 add-paths <1-4>
exit-af-interface

topology base
 variance 1
 maximum-paths 4 
exit-af-topology

Maximum-paths måste vara satt till samma eller högre än add-paths annars kommer det inte att finnas fler equal-cost routes i routingtabellen. Next-hop-self måste deaktiveras annars kommer alla routes som annonseras ha samma next-hop. Detta är inte kompatibelt med Unequal Cost LB utan variance måste vara satt till 1. Spokes behöver inte konfigurera någonting annat än maximum-paths.

no-ecmp-mode

Är rekommenderat om huben använder flera tunnel-interface för att nå spokes.

IPv6 VRF-Lite

EIGRP IPv6 VRF-Lite är endast tillgängligt med Named configurations.

vrf definition VRF1
 rd 100:1
 address-family ipv6
 exit

router eigrp MULTI
 address-family ipv6 vrf VRF1 autonomous-system 200

Over the ToP

EIGRP Over the ToP (OTP) gör att man kan skapa multipoint overlay VPN:er över vanlig L3/L3 VPN. Nyckeln är att LISP-enkapsulering (UDP port 4343) används men EIGRP används för control plane istället för LISPs vanliga mapping service. Man uppnår en del liknande funktionalitet som med DMVPN men det fungerar inte på samma sätt. Om man kör OTP över MPLS VPN behöver man inte köra någon dynamisk routing med Provider däremot måste alla CE kunna nå varandra. OTP-trafik kan krypteras med GET VPN. Eftersom grannskap måste konfigureras manuellt blir det omständigt när miljön växer lite. Detta har lett till att man tagit fram Route Reflector även för EIGRP, som ger samma funktionalitet som i BGP.

Man konfigurerar ip, max-hops och lisp-id.

neighbor 1.1.1.1 Gi2 remote 10 lisp-encap 1 

Verify and show OTP learned routes

show interface lisp 1
show ip route eigrp | i LISP

Route Reflector har en listen feature (likt BGP) som kan använda sig av en ACL för att begränsa vilka som får ansluta. På route reflector bör även split-horizon och next-hop-self stängas av.

remote-neighbors source gigabitethernet 0/1 unicast-listen lisp-encap allow-list ACL

VRF Support

Man kan även köra OTP i default vrf:en och låta EIGRP bära info om flera vrf:er. Man binder dem till ett Topology ID. Detta fungerar även på RR. Alla grannskap etableras i en enskild EIGRP-process. En process hanterar multipla, separata grannskap i olika vrf:er på lan-sidan samtidigt som det har grannskap på wan-sidan med OTP peers. Mottagande peer väljer routes till de olika topologierna som finns lokalt och routes för andra topologier droppas. LISP Id (LISP Instance ID) mappas till VRF och TID. Eftersom LISP bär paket för olika vrf:er på olika virtuella LISP-interface måste LISP ID per vrf vara unikt men samma på alla CE devices där vrf:en finns.

router eigrp AF
 address-family ipv4 autonomous-system 10
 topology vrf vrf1 tid 10 lisp-instance-id 122

 topology vrf vrf2 tid 11 lisp-instance-id 123

NX-OS

Här följer Nexus-specifik syntax. Några grundläggande skillnader mot IOS är att det saknas stöd för UCMP och unicast neighbors. Default väljer NX-OS Lo0 som Router-ID. Har man ingen manuellt satt RID och konfar Lo0 så kommer EIGRP direkt att byta till Lo0 och processen startas om.

feature eigrp

router eigrp 1
 log-adjacency-changes
 autonomous-system 100
 bfd

interface loopback0
 ip router eigrp 1

interface Ethernet1/1
 ip router eigrp 1
 ipv6 router eigrp 1

Maintenance mode

router eigrp 1
 isolate

Verify

show run eigrp
show ip eigrp neighbors