ELK

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Elasticsearch, Logstash, och Kibana 4 för centraliserad loggning. Det är användbart för att försöker identifiera problem med servrar och program, eftersom det tillåter att söka igenom alla loggar på ett och samma ställe.

Elasticsearch lagrar alla loggar
Logstash är ett open source-verktyg för att samla in loggar. Logstash kan samla loggar av alla slag.
Kibana 4 är ett webbgränssnitt som kan användas för att söka och visa loggarna som Logstash har indexerat.

Installation

Ubuntu 14.04
Java

sudo apt-get -y install software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install oracle-java8-installer

Elasticsearch

wget -O - http://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
echo "deb http://packages.elastic.co/elasticsearch/2.0/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-2.0.list
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install elasticsearch
sudo sed -i 's/#network.host: 192.168.0.1/network.host: localhost/g' /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Init.d

sudo service elasticsearch restart
sudo update-rc.d elasticsearch defaults 95 10

Kibana

echo 'deb http://packages.elastic.co/kibana/4.1/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kibana.list
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install kibana
sudo sed -i 's/host: "0.0.0.0"/host: "localhost"/g' /opt/kibana/config/kibana.yml
sudo update-rc.d kibana defaults 96 9
sudo service kibana start

Nginx

sudo apt-get -y install nginx apache2-utils
sudo htpasswd -c /etc/nginx/htpasswd.users kibanaadmin
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
server {
  listen 80;
  server_name kibana.local;

  auth_basic "Restricted Access";
  auth_basic_user_file /etc/nginx/htpasswd.users;

  location / {
    proxy_pass http://localhost:5601;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;    
  }
}
sudo service nginx restart

http://IP

Logstash
Se Logstash