OpenLDAP

From HackerNet
Jump to: navigation, search

OpenLDAP är en central inloggnings server precis som Active directory är. Det ökar användarvänligheten om man kan använda samma lösenord till flera platser. OBS det är viktigt att klockorna är synkade på maskinerna som ska använda LDAP och att namnuppslag för LDAP-servern kan göras på alla klienter.

Installera

apt-get update && apt-get install slapd ldap-utils

Slå in ett lösenord.

Kör sedan,

dpkg-reconfigure slapd

Svara följande på frågorna som kommer.

Omit OpenLDAP server configuration? No Detta kommer starta wizarden.
DNS domain name: example.se Namnet på din LDAP domän. (Detta namnet kommer skapa ditt BaseDN dc=example,dc=se)
Organization name: example Ett namn på din organisation
Administrator password: secret Nytt lösenord för din LDAP administratör. (cn=admin,dc=example,dc=se)
Database backend to use: HDB Bygger på Oracle Berkeley databas(BDB) men är mer effektiv.
Remove database when slapd is purged? No Spara databasen även om OpenLDAP avinstalleras.
Move old database? Yes Ta bort den gammla databasen så att den inte stör den nya.
Allow LDAPv2 protocol? No Om du inte måste ha LDAPv2 men det är rekommenderat att ha det avstängt.

Gör en test query och kolla att LDAP servern fungerar.

ldapsearch -x -W -D cn=admin,dc=example,dc=se -b dc=example,dc=se -LLL 

# x = simple bind/authentication
# W = ask for password
# D = user DN
# b = search base
# LLL = omit comments

Konfigurera

Det finns tre olika sätt att konfigurera OpenLDAP.

 • Man ändrar i själv i mappen /etc/ldap/slapd.d. Detta är inte rekommenderat att göra.
 • Man använder ldap-utils(ldapadd, ldapdelete, ldapmodify, etc).
 • Eller så använder man ett GUI för att skapa användare, grupper eller importera LDIF. phpLDAPadmin, Apache Directory Studio, LDAP Admin.

LDIF är text filer som används för att skapa användare, grupper eller för att göra ändringar på din LDAP server. För att importera en LDIF fil kör kommandot,

ldapadd -W -D "cn=admin,dc=example,dc=se" -f filename.ldif

Skapa en organizational unit

Skapa en ldif fil med följande info i och importera till OpenLDAP.

dn: ou=users,dc=example,dc=se
changetype: add
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
ou: users

Skapa en användare

dn: uid=user1,ou=users,dc=example,dc=se
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: user1
givenName: User
sn: Usersson
homeDirectory: /home/user1
loginshell: /bin/bash
uidNumber: 51397
gidNumber: 0
uid: user1
userPassword: secret

Om du vill kryptera lösenordet skriv

slappasswd -s secret

Och kopiera in SSHA nykeln i ldif filen efter userPassword:

Skapa grupper

Den finns olika sorters grupper man kan skapa.

 • posixGroup - Lik en vanlig Unix grupp och har ett gidNumber.
 • groupOfNames - Används default av memberOf overlayen och sparar varje användares FDN.
 • groupOfUniqueNames - Samma som groupOfNames fast man kan skilja på användare som har samma uid genom att lägga till en extra unique identifier.

posixGroup

Denna sortens grupp syns om du har LDAP kopplat dina användare på en Linux maskin.

dn: cn=sudo,dc=hackernet,dc=se
objectclass: posixGroup
objectclass: top
cn: sudo
description: Group description
memberUid: user1

groupOfNames

dn: cn=groupname,dc=hackernet,dc=se
objectclass: groupofnames
cn: groupname
description: Group desc
member: uid=user1,ou=users,dc=example,dc=se

groupOfUniqueNames

Om du har LDAP kopplat din vCenter så behöver användarna ligga i en sån här grupp.

dn: cn=vcenter,dc=example,dc=se
objectclass: groupOfUniqueNames
objectclass: top
cn: vcenter
description: vcenter group
uniqueMember: cn=user1,ou=users,dc=example,dc=se

memberOf

För enkelt göra ställa frågor och se vilken grupp en användare är med i så behöver man aktivera memberOf.

Skapa tre filer med följande kod i. memberof.ldif

dn: cn=module,cn=config
cn: module
objectClass: olcModuleList
olcModuleLoad: memberof
olcModulePath: /usr/lib/ldap

dn: olcOverlay={0}memberof,olcDatabase={1}hdb,cn=config
objectClass: olcConfig
objectClass: olcMemberOf
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: top
olcOverlay: memberof
olcMemberOfDangling: ignore
olcMemberOfRefInt: TRUE
olcMemberOfGroupOC: groupOfNames
olcMemberOfMemberAD: member
olcMemberOfMemberOfAD: memberOf

refint1.ldif

dn: cn=module{1},cn=config
add: olcmoduleload
olcmoduleload: refint

refint2

dn: olcOverlay={1}refint,olcDatabase={1}hdb,cn=config
objectClass: olcConfig
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcRefintConfig
objectClass: top
olcOverlay: {1}refint
olcRefintAttribute: memberof member manager owner

Ladda sedan in filerna i OpenLDAP servern med följande kommandon.

ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f memberof.ldif
ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f refint1.ldif
ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f refint2.ldif

Skapa sedan en grupp och lägg till användare.

add_group.ldif

dn: cn=testgrupp,dc=example,dc=se
objectClass: groupofnames
cn: testgrupp
description: All users
member: uid=testuser,ou=users,dc=example,dc=se
ldapadd -x -D cn=admin,dc=example,dc=se -W -f add_group.ldif

För att testa att det funkar kan du ställa denna frågan.

ldapsearch -h <ip> -x -b "dc=example,dc=se" '(uid=testuser)' memberOf

RootDN

För att göra ändringar i cn=config som innehåller själva LDAP konfigurationen behöver man skapa ett admin konto med lösenord.

Under cn=config kan man sätta bland annat ACLer för vilka användare som får läsa och skriva så man inte behöver använda cn=admin kontot varje gång.

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
add: olcRootDN
olcRootDN: cn=admin,cn=config

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
add: olcRootPW
olcRootPW: secret
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f rootconfig.ldif

För att nå cn=config med Apache Directory Studio.

Postfix Schema

För att styra en mailserver med LDAP behövs postfix schemat för att få fler object klasser.

cd /etc/ldap/schema
wget http://www.postfix-buch.com/download/postfix-book.schema.gz && gunzip postfix-book.schema.gz
mkdir ldif_output
cat <<'__EOF__'>>schema_convert.conf
include /etc/ldap/schema/core.schema
include /etc/ldap/schema/cosine.schema
include /etc/ldap/schema/nis.schema
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/ldap/schema/postfix-book.schema
__EOF__
slapcat -f schema_convert.conf -F ./ldif_output/ -n0
cp /etc/ldap/schema/ldif_output/cn\=config/cn\=schema/cn\=\{4\}postfix-book.ldif /etc/ldap/schema/postfix-book.ldif

Öppna och ändra följande i postfix-book.ldif

 • dn: cn=postfix-book,cn=schema,cn=config
 • cn: postfix-book
 • Ta bort allt från structuralObjectClass och neråt.

Importera ldif filen och starta om slapd.

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f postfix-book.ldif

Exempel LDIF på hur en mail användare kan se ut.

#!/bin/bash
dn: uid=user,ou=users,dc=hackernet,dc=se
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: person
objectClass: top
objectClass: PostfixBookMailAccount
objectClass: extensibleObject
cn: user
givenName: User
sn: Usersson
mail: user@hackernet.se
homeDirectory: /home/user
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 51397
gidNumber: 0
mailEnabled: TRUE
mailGidNumber: 5000
mailUidNumber: 5000
mailHomeDirectory: /srv/vmail/user@hackernet.se
mailQuota: 10240
mailStorageDirectory: maildir:/srv/vmail/user@hackernet.se/Maildir
uid: user
userPassword: secret

Client

Nslcd

Enklaste sättet att autha mot en LDAP server är att använda nslcd.

apt-get install nslcd

Lägg sedan till följande i /etc/nslcd.conf

...
uri ldapserver.hackernet.se
base dc=hackernet,dc=se
...

Öppna /etc/nsswitch.conf och lägg till följande:

passwd: compat ldap
group: compat ldap
shadow: compat ldap
netgroup:ldap

Starta sedan om tjänsten nslcd och nscd

service nscd restart
service nslcd restart

Libnss-ldap

Autentisera login mot LDAP servern. Veriferat på Debian 7 (Wheezy)

apt-get update && apt-get install libnss-ldap libpam-ldap ldap-utils
 1. Specifera URL till din ldap server.
 2. Skriv in din base dn. Samma som BASE i /etc/ldap/ldap.conf
 3. Välj V3.
 4. Fyll i hela suffixen till adminkontot.
 5. Lösenordet för adminkontot.
 6. Välj ok. Vi ska ändra i den filen senare.
 7. Välj vad du vill.
 8. Välj vad du vill.
 9. Fyll i hela suffixen till ditt LDAP adminkonto. Oftast samma som i steg 4.
 10. Lösenordet för adminkontot.

Öppna sedan filen,

vim /etc/nsswitch.conf

På linje #7 lägg till,

passwd: compat ldap
group: compat ldap
shadow: compat ldap

På linje #19 ändra till,

netgroup:ldap

Öppna sedan filen,

vim /etc/pam.d/common-password

På linje #26 ta bort use_authtok och lägg till,

password     [success=1 user_unknown=ignore default=die]     pam_ldap.so try_first_pass

I filen /etc/pam_ldap.conf. Leta upp kommandot pam_password och ändra till exop. Om du byter lösenord med passwd så väljer Debian default att skicka över lösenordet krypterat med Crypt. Crypt klarar max 8 tecken och är inte säkert. Väljer man exop så sköter OpenLDAP krypteringen av lösenordet.

pam_password exop

Man kan skippa detta steget om man inte vill att en hemmapp ska skapas automatiskt lokalt på datorn,

vim /etc/pam.d/common-session

Och lägga till denna raden i slutet.

session optional    pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077

Starta sedan om datorn och prova att logga in med ett domänkonto.

Styr Sudo med LDAP grupp

Skapa en posixGroup som heter sudo. Lägg sedan till användarna som du vill ska få sudo rättigheter i den. Verifiera att din användare finns med i sudo gruppen genom att logga in och skriva groups.

sparco@jumpoff:~$ groups
root wiki sudo

Lägg sedan till denna raden i /etc/sudoers på din server.

%sudo  ALL=(ALL:ALL) ALL

Troubleshoot

Getent

Getent står för get entries och används för att visa rader i databaser som supportas av Name Service Switch libraries(nsswitch.conf).

passwd visar alla användare som servern hittar.

getent passwd

group visar alla grupper som hittas.

getent group

Förslag på möjliga rubriker

LDAP med TLS

LDAP-replikering