PhpIPAM

From HackerNet
Jump to: navigation, search

phpIPAM är en IPAM-lösning som har stöd för bl.a. subnet scanning, IPv4/IPv6, AD/LDAP, VLAN, VRF, mail notifications.

Installation

Ubuntu 16.04
Apache

sudo apt-get -y install apache2

MySQL

sudo apt-get -y install mysql-server
mysql_secure_installation

PHP

sudo apt-get -y install php7.0 libapache2-mod-php7.0 && sudo systemctl restart apache2
sudo apt-get -y install php7.0-cli php7.0-curl php7.0-gmp php7.0-json php7.0-ldap php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-xml php-pear && sudo systemctl restart apache2

Ladda ner tarball från hemsida.

wget https://sourceforge.net/projects/phpipam/files/phpipam-1.2.1.tar

Packa upp och lägg i directory för webbservern.

sudo tar -xf phpipam-1.2.1.tar -C /var/www/
sudo rm /var/www/html/index.html && sudo mv /var/www/phpipam/* /var/www/html/
sudo cp /var/www/html/config.dist.php /var/www/html/config.php
sudo a2enmod rewrite && sudo service apache2 restart

Nu kan man göra resten i webgui. http://<IP>/
Om något fattas eller är fel möts man av ett felmeddelande som berättar vad som är fel. T.ex. om man har lagt siten i en undermapp, http://<IP>/phpipam/, måste man konfa om config.php och .htaccess (trailing slash viktigt).

Välj: Automatic database installation och använd root-kontot.

Följ sedan instruktionerna, logga in.

Konfiguration

CLI

Eftersom allt ligger i en SQL-databas kan man använda vanlig SQL-syntax för att manipulera datan.

use phpipam;

VLAN

insert into vlans (name,number,description) values("Client", "1338", "Klient-vlan") 

VRF

insert into vrf (name,rd,description) values("vrf2", "11:22", "bla2") 

Pretty links

Gör att din URL ser bättre ut. rewrite måste vara påslaget i apache för att det ska fungera.

  • No: ?page=administration&link2=settings
  • Yes: /administration/settings/

Ändra base i config.php filen för phpIPAM. (Om phpipam ligger i rooten på webbservern så kan du skippa detta steg.)

define('BASE', "/phpipam/");

Slå på rewrite i apache.

a2enmod rewrite

Lägg till följande rader i apache confen.

...
Options FollowSymLinks
AllowOverride all
Order allow,deny
Allow from all
...

Sätt på pretty links under Administration > phpIPAM settings eller ändra i databasen.

use phpipam;
update settings set prettyLinks='Yes/No' where settings.id=1;

Inlogg mot AD.

HTTPS

Aldrig fel med SSL.

sudo a2enmod ssl && sudo a2ensite default-ssl && sudo systemctl restart apache2

SMTP

Backup

DB-backup kan schemaläggas med cron

# Backup IP address table, remove backups older than 30 days
@daily /usr/bin/mysqldump -u root -pPASSWORD phpipam > /var/www/html/db/bkp/phpipam_bkp_$(date +"\%y\%m\%d").db
@daily /usr/bin/find /var/www/html/db/bkp/ -ctime +30 -exec rm {} \;

Restore

Dra upp en ny databas och läs in backupen.

CREATE DATABASE `phpipam`;
exit
mysql -u root -p < ./backupfile.sql
GRANT ALL on `phpipam`.* to phpipam@localhost identified by 'ipamadmin';

Logga in med Admin/ipamadmin på webgui.