Ubuntu

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Ubuntu är en dist som bygger på Debian men har egna repos, även om en del paket synkas från Debians repos.

First 5 minutes

Gör följande för att öka säkerheten. Switch user till root:

sed -i -r 's/PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/g' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart ssh

Hostname

echo "hostname" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

Tidszon

dpkg-reconfigure tzdata

Ändra namn på NIC

Ändra i filen /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Finns inte filen kan man skapa den. Man måste köra alla 3 kommandon för varje interface man vill lägga till i /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

export INTERFACE=eth0
export MATCHADDR=$(ip addr show $INTERFACE | grep ether | awk '{print $2}')
/lib/udev/write_net_rules

Pakethanterare

Både Debian och Ubuntu tillhandahåller flera pakethanterare.

Apt

Se Apt

dpkg

Debian packaging tool
Lista på installerade program

dpkg --get-selections
dpkg -l

Tips o trix

Automatiska uppdateringar

sudo apt-get -y install unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades

Minimal Ubuntu Server
Vill man reducera mängden CPU och RAM som behövs för ens vm kan man under installationen trycka f4 och välja att installera en minimal variant av Ubuntu Server.

Mer funktionalitet
Är man trött på att det saknas funktioner på sin maskin kan man lägga till alla paketen med följande kommando:

sudo aptitude install '~T'

Diverse

Network IDS - psad

sudo apt-get install -y psad && sudo psad --sig-update
sudo service psad restart && sudo service psad status

Host IDS - Aide

sudo apt-get install -y aide && sudo aideinit
sudo aide -u

Log Reporting

sudo apt-get install -y logwatch
sudo echo "/usr/sbin/logwatch --output mail --mailto ${email_address} --detail high" >> /etc/cron.daily/00logwatch