Apt

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Apt står för Advanced Package Tool och är ett user interface för installera och ta bort program på Linux. Apt var från början ett user-interface mot dpkg (Debian package) men har sedan dess modifierats att fungera på RPM baserade system som Red hat tex. Apt följer med från start på alla Debian-baserade distar.

File locations

 • /etc/apt/sources.list: Locations to fetch packages from.
 • /etc/apt/apt.conf: APT configuration file.
 • /etc/apt/preferences: "pinning", i.e. a preference to get certain packages from a separate source or from a different version of a distribution.
 • /var/cache/apt/archives/: storage area for retrieved package files.

Kommandon

Apt är en programsvit med flera olika program för att managera dina program.

Lista installerade paket och deras versioner:

apt list --installed

apt-get

Apt-get är programmet som tar hand om nerladdning och installation av ett program.

update

Uppdatera din lista med paket.

apt-get update

install

Installera ett paket. Hämtar alltid senaste versionen som finns i din lista.

apt-get install <paket>

Installera en specifik version av ett program. Mer info på apt-cache show om hur du ser vilka versioner som finns.

apt-get install <paket>=<version>

upgrade

Kolla om det finns en ny version av ett program du har installerat och uppgradera det.

apt-get upgrade
apt-get -s upgrade #Dry run

För att uppgradera hela din dist från tex Debian 7 till Debian 8 kör.

apt-get dist-upgrade

remove

Ta bort ett program. Config filer finns fortfarande kvar.

apt-get remove <paket>

Ta bort ett program och config filer.

apt-get purge <paket>

Oftast så är ett paket beroende av ett annat paket för att fungera och då installeras det paketet också. Men sen om du väljer att ta bort paketet du ville installera så finns fortfarande dom andra paketen kvar. Om du vill ta bort paket som inte behövs så kör.

apt-get autoremove

apt-cache

apt-cache är ett program för att söka och få fram information om ett paket i din lista.

search

För att söka efter program.

apt-cache search <paket>

show

Få en kort beskrivning av ett program. Samt vilka olika versioner som finns att hämta.

apt-cache show <paket>

För att endast se vilka versioner det finns av ett program.

apt-cache show <paket> | grep Versions:

showpkg

Ta på mer information om ett program. Tex vilka versioner finns att hämta, vilka program den är beroende av och vilka program som är beroende av den.

apt-cache showpkg <paket>

apt-mark

Bestämmer ett program/pakets framtid.

hold

Markerar ett paket så det inte kan bli automatiskt installerat, uppgraderat eller tas bort.

apt-mark hold <paket>

unhold

Tvärtemot hold.

apt-mark unhold <paket>

auto

Markerar att ett paket blivit installerat automatiskt. Paketet kommer då att tas bort automatiskt när inget paket som installerats manuellt finns kvar.

apt-mark auto <paket>

manual

Markerar ett paket som att det blivit installerat manuellt. Paketet kommer inte tas bort automatiskt.

apt-mark manual <paket>

show

Tre kommandon där man ser på namnet vad som händer.

apt-mark showauto
apt-mark showmanual
apt-mark showhold

Apt Proxy

För att spara bandbredd kan man sätta upp en egen cache av Ubuntus repo och peka sina servrar mot den.
På cachen:

sudo apt-get install apt-cacher-ng

På övriga maskiner

sudo nano /etc/apt/apt.conf
Acquire::http { Proxy "http://10.0.0.500:3142"; };

Ansible

Ansible update-playbook

---
- hosts: servers
 sudo: true
 tasks:
  - name: apt-get update
   apt: update_cache=yes
  - name: apt-get upgrade
   apt: upgrade=full
  - name: apt-get --dry-run autoremove
   command: apt-get --dry-run autoremove
   register: check_autoremove
   changed_when: False
  - name: apt-get autoremove
   command: apt-get -y autoremove
   when: "'packages will be REMOVED' in check_autoremove.stdout"