Graylog

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Graylog är en syslogserver för att man ska kunna analysera syslog, göra sökningar och se trender på ett ställe. Det är open source och är baserat på Elasticsearch, Java och MongoDB. Autentisering kan kopplas till AD eller LDAP.

Dokumentation: http://docs.graylog.org/en/2.0/

Installation

Det snabbaste sättet att komma igång är att ladda ner färdig appliance och köra på hypervisor. https://www.graylog.org/download

Installera själv, Ubuntu
MongoDB

sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu "$(lsb_release -sc)"/mongodb-org/3.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.0.list
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install mongodb-org

Elasticsearch

sudo apt-get install software-properties-common curl && sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install oracle-java8-installer
wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
echo "deb http://packages.elastic.co/elasticsearch/1.7/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-1.7.x.list
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install elasticsearch
sudo sed -i -e 's\#cluster.name: elasticsearch\cluster.name: graylog-prod\' /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
sudo sed -i -e 's\#network.host: 192.168.0.1\network.host: localhost\' /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
sudo sed -i -e 's\#discovery.zen.ping.multicast.enabled:\discovery.zen.ping.multicast.enabled:\' /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
sudo service elasticsearch restart && sudo update-rc.d elasticsearch defaults 95 10
curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health?pretty=true'

Graylog

wget https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-1.3-repository-ubuntu14.04_latest.deb
sudo dpkg -i graylog-1.3-repository-ubuntu14.04_latest.deb
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install apt-transport-https graylog-server pwgen
SECRET=$(pwgen -s 96 1) && sudo -E sed -i -e 's/password_secret =.*/password_secret = '$SECRET'/' /etc/graylog/server/server.conf

Password for user admin, ändra CHANGETHIS

PASSWORD=$(echo -n CHANGETHIS | shasum -a 256 | awk '{print $1}') && sudo -E sed -i -e 's/root_password_sha2 =.*/root_password_sha2 = '$PASSWORD'/' /etc/graylog/server/server.conf

Graylog-konf

sudo sed -i -e 's\#root_timezone = UTC\root_timezone = Europe/Stockholm\' /etc/graylog/server/server.conf
sudo sed -i -e 's\#rest_transport_uri = http://192.168.1.1:12900/\rest_transport_uri = http://127.0.0.1:12900/\' /etc/graylog/server/server.conf
sudo sed -i -e 's/elasticsearch_shards = 4/elasticsearch_shards = 1/' /etc/graylog/server/server.conf
sudo sed -i -e 's/#elasticsearch_cluster_name = graylog2/elasticsearch_cluster_name = graylog-prod/' /etc/graylog/server/server.conf
sudo sed -i -e 's/#elasticsearch_discovery_zen_ping_multicast_enabled/elasticsearch_discovery_zen_ping_multicast_enabled/' /etc/graylog/server/server.conf
sudo sed -i -e 's/#elasticsearch_discovery_zen_ping_unicast_hosts/elasticsearch_discovery_zen_ping_unicast_hosts/' /etc/graylog/server/server.conf
sudo start graylog-server

Graylog-web

sudo apt-get install graylog-web
SECRET=$(pwgen -s 96 1) && sudo -E sed -i -e 's/application\.secret=""/application\.secret="'$SECRET'"/' /etc/graylog/web/web.conf
sudo sed -i -e 's\graylog2-server.uris=""\graylog2-server.uris="http://127.0.0.1:12900/"\' /etc/graylog/web/web.conf
sudo start graylog-web

Konfiguration

http://<graylog_IP>:9000/

Vill man ha web ui med HTTPS kan man t.ex. lägga det bakom en Nginx proxy.

Input

System -> Inputs -> Syslog UDP -> Launch:

  • Title: syslog
  • Port: 5514
  • Bind address: graylog_private_IP

Launch

Port 514

Graylog får inte binda till port 514 eftersom det är en lågnummerport utan man får lösa det med en redirect.

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p udp -m udp --dport 514 -j REDIRECT --to-ports 5514

Klienter

Ställ in så dina maskiner skickar sin syslog till <Graylog-IP> UDP 514.