Mailserver

From HackerNet
(Redirected from Postfix)
Jump to: navigation, search

För att sätta upp en mailserver snabbt kan man använda IRedMail. Om man vill sätta upp en själv med Dovecot och Postfix och koppla allt till OpenLDAP för att lättare hantera login och skapandet av nya användare. Och sätta upp en Roundcube för att hantera webmail.

Förberedelse

Öppna portar i brandväggen.

 • 25 (SMTP)
 • 80 (HTTP)
 • 110 (POP3)
 • 143 (IMAP)
 • 443 (HTTPS)

Skapa ett A och MX record i DNSen som spekar mot mailservern.

Importera postfix schema på OpenLDAP servern.

Postfix

Installation

apt-get install postfix postfix-pcre postfix-ldap

Om man vill kunna skicka testmails(swaks) och enkelt styra mailboxen(mutt).

apt-get install mutt swaks

Konfiguration

Konfigurations filerna finns under /etc/postfix

main.cf Detta är main konfigurations filen.

#!/bin/bash
###################################################################################################
### Base Settings ###
#####################

# Listen on all interfaces
inet_interfaces = all

# Use TCP IPv4
inet_protocols = ipv4

# Greet connecting clients with this banner
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)

# Fully-qualified hostname
myhostname = mail.example.com

# Do not append domain part to incomplete addresses (this is the MUA's job)
append_dot_mydomain = no

# Trusted networks/hosts (these are allowed to relay without authentication)
mynetworks =
  # Local
  127.0.0.0/8
  # External
  1.2.3.4/32


###################################################################################################
### Local Transport ###
#######################

# Disable local transport (so that system accounts can't receive mail)
local_transport = error:Local Transport Disabled

# Don't use local alias maps
alias_maps = 

# Local domain (could be omitted, since it is automatically derived from $myhostname)
mydomain = example.com

# Mails for these domains will be transported locally
mydestination =
  $myhostname
  localhost.$mydomain
  localhost


###################################################################################################
### Virtual Transport ###
#########################

# Deliver mail for virtual recipients to Dovecot
virtual_transport = dovecot

# Process one mail at one time
dovecot_destination_recipient_limit = 1

# Valid virtual domains
virtual_mailbox_domains = hash:/etc/postfix/virtual_domains

# Valid virtual recipients
virtual_mailbox_maps = proxy:ldap:/etc/postfix/ldap_virtual_recipients.cf

# Virtual aliases
virtual_alias_maps = proxy:ldap:/etc/postfix/ldap_virtual_aliases.cf


###################################################################################################
### ESMTP Settings ###
######################

### SASL ###

# Enable SASL (required for SMTP authentication)
smtpd_sasl_auth_enable = yes

# Enable SASL for Outlook-Clients as well
broken_sasl_auth_clients = yes

### TLS ###

# Enable TLS (required to encrypt the plaintext SASL authentication)
smtpd_tls_security_level = may

# Only offer SASL in a TLS session
smtpd_tls_auth_only = yes

# Certification Authority
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/certs/example-cacert.pem

# Public Certificate
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/certs/mail_public_cert.pem

# Private Key (without passphrase)
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/certs/mail_private_key.pem

# Randomizer for key creation
tls_random_source = dev:/dev/urandom

# TLS related logging (set to 2 for debugging)
smtpd_tls_loglevel = 0

# Avoid Denial-Of-Service-Attacks
smtpd_client_new_tls_session_rate_limit = 10

# Activate TLS Session Cache
smtpd_tls_session_cache_database = btree:/etc/postfix/smtpd_session_cache

# Deny some TLS-Ciphers
smtpd_tls_exclude_ciphers =
    EXP
    EDH-RSA-DES-CBC-SHA
    ADH-DES-CBC-SHA
    DES-CBC-SHA
    SEED-SHA

# Diffie-Hellman Parameters for Perfect Forward Secrecy
# Can be created with:
# openssl dhparam -2 -out dh_512.pem 512
# openssl dhparam -2 -out dh_1024.pem 1024
smtpd_tls_dh512_param_file = ${config_directory}/certs/dh_512.pem
smtpd_tls_dh1024_param_file = ${config_directory}/certs/dh_1024.pem


###################################################################################################
### Connection Policies ###
###########################

# Reject Early Talkers
postscreen_greet_action = enforce


###################################################################################################
### Session Policies ###
########################

# Recipient Restrictions (RCPT TO related)
smtpd_recipient_restrictions =
    # Allow relaying for SASL authenticated clients and trusted hosts/networks
    # This can be put to smtpd_relay_restrictions in Postfix 2.10 and later 
    permit_sasl_authenticated
    permit_mynetworks
    reject_non_fqdn_recipient
    reject_unknown_recipient_domain
    reject_unauth_destination
    # Reject the following hosts
    check_sender_ns_access cidr:/etc/postfix/drop.cidr
    check_sender_mx_access cidr:/etc/postfix/drop.cidr
    # Additional blacklist
    reject_rbl_client ix.dnsbl.manitu.net
    # Finally permit (relaying still requires SASL auth)
    permit

# Reject the request if the sender is the null address and there are multiple recipients
smtpd_data_restrictions = reject_multi_recipient_bounce

# Sender Restrictions
smtpd_sender_restrictions =
    reject_non_fqdn_sender
    reject_unknown_sender_domain

# HELO/EHLO Restrictions
smtpd_helo_restrictions =
		permit_mynetworks
    check_helo_access pcre:/etc/postfix/identitycheck.pcre
    #reject_non_fqdn_helo_hostname
    reject_invalid_hostname

# Deny VRFY recipient checks
disable_vrfy_command = yes

# Require HELO
smtpd_helo_required = yes

# Reject instantly if a restriction applies (do not wait until RCPT TO)
smtpd_delay_reject = no

# Client Restrictions (IP Blacklist)
smtpd_client_restrictions = check_client_access cidr:/etc/postfix/drop.cidr

virtual_domains Innehåller vilka domäner server tar emot mail för.

#!/bin/bash
# Domain		Anything
example.com		OK

ldap_virtual_recipients.cf LDAP fråga för att validera mottagaren.

#!/bin/bash
bind = yes
bind_dn = uid=postfix,ou=services,dc=example,dc=com
bind_pw = secret
server_host = ldap://127.0.0.1:389
search_base = ou=people,dc=example,dc=com
domain = example.com
query_filter = (&(mail=%s)(mailEnabled=TRUE))
result_attribute = mail

ldap_virtual_aliases.cf LDAP fråga för att få fram aliases och forwarding adress.

#!/bin/bash
bind = yes
bind_dn = uid=postfix,ou=services,dc=example,dc=com
bind_pw = secret
server_host = ldap://127.0.0.1:389
search_base = ou=people,dc=example,dc=com
domain = example.com
query_filter = (&(mailAlias=%s)(mailEnabled=TRUE))
result_attribute = mail, email

identitycheck.pcre Regexp för att blocka klienter som använder ditt hostnamn.

#!/bin/bash
# Identity (RegEx)		Action

/^(mail\.example\.com)$/	REJECT Hostname Abuse: $1
/^(1\.2\.3\.4)$/		REJECT Hostname Abuse: $1
/^(\[1\.2\.3\.4\])$/		REJECT Hostname Abuse: $1

drop.cidr Innehåller svartlistade IP-adresser.

#!/bin/bash
# IP/CIDR			Action

1.2.3.0/24			REJECT Blacklisted

Temporärt kommentera ut följande rader eftersom att Dovecot och TLS inte är konfigurerat i main.cf:

 • dovecot_destination_recipient_limit = 1
 • smtpd_tls_security_level = may
 • smtpd_tls_auth_only = yes
 • smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/certs/example-cacert.pem
 • smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/certs/mail_public_cert.pem
 • smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/certs/mail_private_key.pem

Skapa en postmap db fil för din domän.

postmap hash:/etc/postfix/virtual_domains

Starta postfix och anslut mot servern med telnet mot port 25. Prova att skicka EHLO client, då ska du få följande svar:

Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
220 mail.example.com ESMTP Postfix (Ubuntu)
EHLO client
250-mail.example.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-ETRN
250-AUTH DIGEST-MD5 NTLM CRAM-MD5 LOGIN PLAIN
250-AUTH=DIGEST-MD5 NTLM CRAM-MD5 LOGIN PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
QUIT
221 2.0.0 Bye

Testa att ställa en LDAP fråga.

postmap -q user@example.com ldap:/etc/postfix/ldap_virtual_recipients.cf
postmap -q postmaster@example.com ldap:/etc/postfix/ldap_virtual_aliases.cf

Båda frågorna bör ge user@example.com som svar.

Dovecot

Installation

apt-get install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd dovecot-ldap

Konfiguration

Stäng av protocol som du inte behöver i filen /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf genom att sätta porten på 0. Och sätt permissions, användare och grupp för authentication-userdb i samma fil:

inet_listener imaps {
  port = 0
  #port = 993
  #ssl = yes
}


inet_listener pop3s {
  port = 0
  #port = 995
  #ssl = yes
}


unix_listener auth-userdb {
  mode = 0600
  user = vmail
  group = vmail
}

Stäng av system-based authentication och sätt på LDAP-based authentication istället i /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf:

auth_mechanisms = plain login
#!include auth-system.conf.ext
!include auth-ldap.conf.ext

Sätt dom LDAP relaterade inställningarna i /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext:

hosts = 127.0.0.1
dn = uid=dovecot,ou=services,dc=example,dc=com
dnpass = secret
ldap_version = 3
base = ou=people,dc=example,dc=com
user_attrs = mailHomeDirectory=home,mailUidNumber=uid,mailGidNumber=gid,mailStorageDirectory=mail
user_filter = (&(objectClass=PostfixBookMailAccount)(uniqueIdentifier=%n))
pass_attrs = uniqueIdentifier=user,userPassword=password
pass_filter = (&(objectClass=PostfixBookMailAccount)(uniqueIdentifier=%n))
default_pass_scheme = CRYPT

Aktivera loggning i /etc/dovecot/conf.d/10-logging.conf:

log_path = syslog
syslog_facility = mail
auth_debug = yes

Sätt SSL cert i /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf:

ssl_cert = </etc/dovecot/mail_public_cert.pem
ssl_key = </etc/dovecot/private/mail_private_key.pem

Skapa en användare och en grupp som heter vmail med uid och gid 5000:

addgroup --system --gid 5000 vmail
adduser --system --home /srv/vmail --uid 5000 --gid 5000 --disabled-password --disabled-login vmail

Starta dovecot och gör ett IMAP connection & authentication test med hjälp av telnet. Om du inte vill starta dovecot i bakgrunden använd dovecot -f.

telnet 127.0.0.1 143 och skicka 1 login user@example.com secret

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE STARTTLS AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot (Ubuntu) ready.
1 login user@example.com secret
1 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS SPECIAL-USE BINARY MOVE] Logged in
2 logout
* BYE Logging out

Aktivera Dovecot deliver i Postfix genom att lägga till följande rad i /etc/postfix/master.cf:

dovecot  unix -    n    n    -    -    pipe
    flags=ODRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -e -f ${sender} -d ${recipient}

Sätt en postmaster adress i /etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf:

postmaster_address = postmaster@example.com

Starta om Dovecot och Postfix och gör sedan ett deliver test.

swaks --from user1@example.com --to user2@example.com --server 127.0.0.1:25

Kolla i log filerna eller i user2 mailbox

mutt -f /srv/vmail/user2@example.com/Maildir/

SASL

Installation

apt-get install libsasl2-2 sasl2-bin

Konfiguration

Skapa "smtpd.conf" i /etc/postfix/sasl/:

log_level: 3
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: PLAIN LOGIN

Sätt på autostart välj LDAP som mekanism och sätt options för en chrootad Postfix i /etc/default/saslauthd:

START=yes
MECHANISMS="ldap"
OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd"

Skapa LDAP konfigurationen i /etc/saslauthd.conf:

ldap_servers: ldap://127.0.0.1/
ldap_bind_dn: uid=saslauthd,ou=services,dc=example,dc=com
ldap_bind_pw: secret
ldap_timeout: 10
ldap_time_limit: 10
ldap_scope: sub
ldap_search_base: ou=people,dc=example,dc=com
ldap_auth_method: bind
ldap_filter: (&(uniqueIdentifier=%u)(mailEnabled=TRUE))
ldap_debug: 0
ldap_verbose: off
ldap_ssl: no
ldap_starttls: no
ldap_referrals: yes

Sätt sedan rätt permissions på filen.

chown root:sasl /etc/saslauthd.conf
chmod 640 /etc/saslauthd.conf

Lägg till Postfix användaren i sasl gruppen.

adduser postfix sasl

Starta sedan SASL och gör ett auth test:

testsaslauthd -u user -p secret -f /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/mux

Om det funkar är svaret 0: OK “Success.”


För att testa så att SASL fungerar med SMTP måste vi göra om username och password till base64.

perl -MMIME::Base64 -e 'print encode_base64("user\@example.com");'
perl -MMIME::Base64 -e 'print encode_base64("secret");'

Öppna sedan en telnet session och skicka EHLO test.local följt av AUTH LOGIN. Servern kommer då att fråga efter username och password, skicka det som base64 encoded.

telnet localhost 25

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 mail.example.com ESMTP Postfix (Ubuntu)
EHLO test.local
250-mail.example.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
AUTH LOGIN
334 VXNlcm5hbWU6
YWxpY2VAZXhhbXBsZS5jb20=
334 UGFzc3dvcmQ6
c2VjcmV0
235 2.7.0 Authentication successful
QUIT    
221 2.0.0 Bye

Om allt fungera ska du få svaret 235 2.7.0 Authentication successful. Om det inte fungera titta i log filerna. Om log filerna inte hjälpte slå på extended logging genom att lägga till -v i smtpd kommandot i /etc/postfix/master.cf:

smtp   inet n    -    -    -    -    smtpd -v

Prova att skicka ett test mail med authentication.

swaks --from user1@example.com --to user2@example.com --server 127.0.0.1:25 --auth plain --auth-user=user1@example.com

TLS(Postfix)

Just nu så skickas lösenorden i plaintext. För att kryptera dom skapa certifikat och lägg dom i /etc/postfix/certs. Kolla i main.cf vilket filnamn dom ska ha. Skapa även 2st Diffie-Hellman filer i samma map.

openssl dhparam -2 -out dh_512.pem 512
openssl dhparam -2 -out dh_1024.pem 1024

Sätt rätt permissions på mappen.

chown -R root:root /etc/postfix/certs/
chmod -R 600 /etc/postfix/certs/

Ta bort dom 6 kommentarerna du gjorde i /etc/postfix/main.cf filen i början av guiden och starta om Postfix.

Om du nu telnetar till Postfix servern och skickar EHLO client så ska det stå STARTTLS istället för LOGIN PLAIN.

Med följande kommando kan du prova att ansluta med STARTTLS.

openssl s_client -CAfile certs/example-cacert.pem -starttls smtp -connect localhost:25

Tips'N'Trix

Säkra upp Dovecot och Postfix med TLS conf ifrån chiperlist.

Testa säkerheten på mailservern med starttls eller ssl-tools.

Klient

Du kan nu ansluta nån mail klient tex Thunderbird eller Outlook mot servern och autentisera med ditt OpenLDAP login.

Man kan också sätta upp Roundcube för att enkelt skicka och läsa din mail från en dator med en webbläsare.