Linux

From HackerNet
Jump to: navigation, search

Linux är ett Unix-liknande operativsystem som till största delen, och i några varianter helt, består av fri programvara.

Tools


Distar


Tips'n'trix

Skapa ny disk

Skapa en volume group av en disk.

vgcreate cs_log02_data /dev/sdb

Skapa en logical volume av volume groupen du skapa.

lvcreate -l 100%FREE -n logs cs_log02_data
mkfs.xfs /dev/cs_log02_data/logs

Skapa en folder och mounta nya disken.

mkdir -p /data/logs
mount /dev/cs_log02_data/logs /data/logs

Se till att mounten är permanenet när servern rebootar.

echo "/dev/mapper/cs_log02_data-logs /data/logs            xfs   defaults    0 0" >> /etc/fstab

Expandera disk

Scanna om disken du vill expandera efter du utökat i exempelvis vmware.
echo 1>/sys/class/block/sdc/device/rescan
fdisk -l kolla så den är utökad
Utöka PVn
pvresize /dev/sdc
utöka lv lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/datavg
expandera volymen med.
xfs_growfs /dev/mapper/datavg

Ansluta till trådlöst nätverk.

nmcli d wifi connect <SSID> password <password> iface wlan0

Ta reda på om det är något lokalt prestanda eller kapacitetsproblem med maskinen.

Finns på Github och PyPI

glances 

Ta reda på publik IP du har

wget http://ipinfo.io/ip -qO -

Testa hårdvaruaccelerering

openssl speed -evp AES256

Speedtest mot internet med cli

wget -O speedtest-cli https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
chmod +x speedtest-cli
./speedtest-cli --simple

Lista filer efter storlek

for i in T G M K; do du -hsx * | grep "[0-9]$i\b" | sort -nr; done 2>/dev/null

Summera alla filer i en mapp och printa storleken.

du -hs *

Restricted Shell

useradd[mod] -s /usr/sbin/scponly user1

Process Run Time

ps -p PID -o etime=

Skydda mot SYN flood

ss -a | grep SYN-RECV | awk '{print $4}' | awk -F":" '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -n
sudo netstat -antp | grep SYN_RECV|awk '{print $4}'|sort|uniq -c | sort -n

Parallellpinga IP-adresser från fil

echo $(cat iplist.txt) | xargs -n 1 -P0 ping -w 1 -c 1

Kolla vilken tjänst som vanligtvis ligger på vilken port, t.ex.

cat /etc/services | grep mysql

Kör en filesystem check vid nästa uppstart

touch /forcefsck

Kolla distinfo

lsb_release -a
eller
cat /etc/*release

Titta på senaste uppstart grafiskt

systemd-analyze plot > plot.svg

Kolla vad ett kommando kör för systemfrågor. Väldigt användbart vid felsökning.

strace <kommando>

Kör ett kommando tex 1 gång i sekunden. (Default 2 sekunder)

watch -n 1 date

Kopiera directory-struktur utan att kopiera filer

rsync -a -f"+ */" -f"- *" source/ destination/

Lista hårddiskar, partitioner och RAID.

lsblk

Simpelt prestandatest av hårddiskar

dd if=/dev/zero of=(fil på disken/raiden) bs=1G count=1 oflag=dsync

Packa upp initrd.

gunzip -dc ../initrd | cpio -idmuv

Packa ner initrd.

find . -print |cpio -o -H newc | xz --format=lzma > ../initrd

Byt namn på alla filer och mappar från uppercase till lowercase i en mapp.

Upper till lower.

for i in *; do mv "$i" "$(echo $i|tr A-Z a-z)"; done

Lower till upper.

for i in *; do mv "$i" "$(echo $i|tr a-z A-Z)"; done

Sök efter en text i alla filer i en mapp

grep -r "string" .

Kollar antal dagar det är kvar på ett certifikat

 remote_cert_remaining_days() { cert_remaining_time=$(date -d "$(openssl s_client -connect $1 2>/dev/null </dev/null | openssl x509 -enddate -noout | cut -d'=' -f2)" "+%s"); current_time=$(date "+%s"); echo remaining $((($cert_remaining_time - $current_time) / 60 / 60 / 24)) days; }
remote_cert_remaining_days fqdn:443

Räkna ut option 121 för DHCP

För att kunna skicka ut fler routes via DHCP behöver man skriva på ett visst sätt. Följande sida kan hjälpa till med det: Route calculator

Intervjufrågor

Ska du på arbetsintervju för ett linuxjobb? Prepare your anus!

 1. Vad är det för skillnad på en vanlig fil och ett directory?
 2. Vad är en i-node?
 3. Vad är det för skillnad på hard och soft links? Vad händer om man tar bort källan för länken?
 4. Vad är en process och vad består den logiskt av?
 5. Vad är det för skillnad på mtab och fstab?
 6. Vad gör rm-kommandot? (utan växlar)
 7. Vad är det för skillnad på kill och kill -9?
 8. Villka process states finns det?
 9. Vad är det för skillnad på process och thread?
 10. Vad är en Socket?
 11. Vad är Huge Pages och vad används de till?
 12. Hur frigör man cacheat minne utan att reboota systemet?
 13. Vad är det för skillnad på chmod och setfacl?
 14. Vad är Memory Overcommit?
 15. Vad är system load average som visas av uptime-kommandot?
 16. Vad finns det för för- och nackdelar med kernel kontra user space?
 17. Vad är runlevel?
 18. Vad är det för skillnad på TTY och PTS?
 19. Du är fast på en öde ö och får bara använda ett enda kommando, vilket väljer du?

Svar

Kommer inom sinom tid, har du svar bidra gärna