Linux

From HackerNet
Revision as of 21:38, 23 July 2015 by Zunken (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Template:Faktaruta OS Linux eller GNU/Linux är ett Unix-liknande operativsystem som till största delen, och i några varianter helt, består av fri programvara. Det består i allmänhet av central programvara från GNU-projektet, kärnan Linux samt annan programvara från tusentals andra projekt. Det är ett av de mer framstående exemplen på vad utveckling med fri programvara och öppen källkod har åstadkommit.

En GNU/linuxdistribution är en samling programvara som förutom Linuxkärnan och GNU-systemet innehåller det som behövs för att få ett komplett, fungerande datorsystem. Det finns ett stort antal distributioner skapade av företag, privatpersoner och öppna projekt. En del distributioner är främst tänkta att användas på persondatorer, andra är avsedda för servrar. De större distributionerna är avsedda att kunna användas i de flesta sammanhang, och programvara som inte ingår i en viss distribution går ändå att installera där med måttligt besvär.

GNU/Linux är idag det klart dominerande operativsystemet bland superdatorer. Linux-kärnan används ofta också i inbyggda system, men resten av operativsystemet kan skilja sig väsentligt från GNU/Linux. Android, det dominerande operativsystemet för mobiltelefoner, är ett exempel på ett sådant annorlunda GNU/Linux-baserat operativsystem.

GNU/Linux blev vanligt på internetservrar redan i mitten av 1990-talet. Användningen på persondatorer var länge begränsad av framförallt tillgången på kontorsprogram. Installation av tidiga GNU/Linux-distributioner krävde relativt stora kunskaper i datorteknik. Större institutioner med Windows-miljö har också dragit sig för den skolning av administratörer och användare som en övergång kräver, och framförallt för att upprätthålla dubbla system, i de fall GNU/Linux inte helt kan ersätta den tidigare miljön.

GNU/Linux erbjuder sedan länge ett gott programurval på nästan alla områden. Installationen av de flesta distributioner sker med ett grafiskt användargränssnitt och är automatiserad, inklusive detektering av hårdvara och val av drivrutiner. För en icke-teknisk användare är byte från Windows till en välanpassad Linux-variant knappast svårare än byte från en generation Windows-system till nästa. Flera distributioner är avsedda för mindre avancerade användare.

Tools

Distar

Tips'n'trix

Ta reda på publik IP

curl ifconfig.me

Testa hårdvaruaccelerering

openssl speed -evp AES256

Speedtest

wget -O speedtest-cli https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
chmod +x speedtest-cli
./speedtest-cli --simple

Lista filer efter storlek

for i in T G M K; do du -hsx * | grep "[0-9]$i\b" | sort -nr; done 2>/dev/null

Restricted Shell

useradd[mod] -s /usr/sbin/scponly user1

Process Run Time

ps -p PID -o etime=

Skydda mot SYN flood

ss -a | grep SYN-RECV | awk '{print $4}' | awk -F":" '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -n
sudo netstat -antp | grep SYN_RECV|awk '{print $4}'|sort|uniq -c | sort -n

Parallellpinga IP-adresser från fil

echo $(cat iplist.txt) | xargs -n 1 -P0 ping -w 1 -c 1

Kolla vilken tjänst som vanligtvis ligger på vilken port, t.ex.

cat /etc/services | grep mysql

Kör en fs-check vid nästa uppstart

touch /forcefsck

Kolla distinfo

lsb_release -a
eller
cat /etc/*release

Titta på senaste uppstart grafiskt

systemd-analyze plot > plot.svg

Kolla vad ett kommando ställer för frågor när det körs. Väldigt användbart vid felsökning.

strace <kommando>

Kör ett kommando tex 1 gång i sekunden. (Default 2 sekunder)

watch -n 1 date

Intervjufrågor

Ska du på arbetsintervju för ett linuxjobb? Prepare your anus!

 1. Vad är det för skillnad på en vanlig fil och ett directory?
 2. Vad är en i-node?
 3. Vad är det för skillnad på hard och soft links? Vad händer om man tar bort källan för länken?
 4. Vad är en process och vad består den logiskt av?
 5. Vad är det för skillnad på mtab och fstab?
 6. Vad gör rm-kommandot? (utan växlar)
 7. Vad är det för skillnad på kill och kill -9?
 8. Villka process states finns det?
 9. Vad är det för skillnad på process och thread?
 10. Vad är en Socket?
 11. Vad är Huge Pages och vad används de till?
 12. Hur frigör man cacheat minne utan att reboota systemet?
 13. Vad är det för skillnad på chmod och setfacl?
 14. Vad är Memory Overcommit?
 15. Vad är system load average som visas av uptime-kommandot?
 16. Vad finns det för för- och nackdelar med kernel kontra user space?
 17. Vad är runlevel?
 18. Vad är det för skillnad på TTY och PTS?
 19. Du är fast på en öde ö och får bara använda ett enda kommando, vilket väljer du?

Svar

Kommer inom sinom tid, har du svar bidra gärna